Jak przyspieszyć wymianę pieców?

200212MIS024

Prezesi Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego i Straży Miejskiej dyskutowali o możliwościach modyfikacji istniejących programów dotacyjnych dla mieszkańców.

Małopolska z koszulką lidera

Małopolska wyróżnia się na tle pozostałych województw pod względem podejmowania działań służących poprawie jakości powietrza. To tutaj realizowane są pilotażowe programy i testowane różne rozwiązania, które następnie wdrażane są w całej Polsce. Przykładem może być program termomodernizacji budynków pn. „Laboratorium Skawina” czy pilotaż programu antysmogowego pn. „Czyste Powietrze” w Zabierzowie. Województwo Małopolskie niejednokrotnie włącza się z głosem doradczym do prac nad regulacjami opracowywanymi przez Ministerstwo Rozwoju czy Ministerstwa Klimatu.

Rządowe programy gwarantujące dotacje do wymiany pieców i ocieplenia domów są istotnym źródłem finansowania tych inwestycji. Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują na konieczność wprowadzenia pewnych uproszczeń. Dlatego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządami pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami, które umożliwią sprawne przekazywanie środków mieszkańcom

podkreślił Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego

Mikro działania na makro skalę

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska po raz drugi w tym roku spotkały się z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotrem Woźnym oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Straży Miejskiej z Katowic, Krakowskiego Alarmu Smogowego. Celem spotkania była analizowa możliwych usprawnień istniejących programów dotacyjnych. Minister Woźny przestawił plany dotyczące uproszczenia zasad w Programie „Czyste Powietrze”. Z programu można otrzymać środki na wymianę pieca czy ocieplenie domu. Nowy, uproszczony wniosek z szybszą weryfikacją ma być dostępny na początku marca. Testowane rozwiązania obsługi klienta w gminie Zabierzów mogłyby być realizowane we wszystkich małopolskich gminach. Tam sukces jest dostrzegalny gołym okiem. Przed dwa tygodnie złożono ponad 100 wniosków!

Oczekuję od gmin małopolskich jasnej deklaracji, że przeznaczą 1% swoich budżetów na działania związane z poprawą powietrza. Chcę też stworzenia jednego formatu punktu obsługi beneficjenta tak, żeby wszyscy dostawali jedną, wiarygodną informację – kiedy wymienić kopciucha i jak dostać pieniądze? I wreszcie, żeby powołać międzygminną, albo metropolitalną straż miejską

– podkreślił Piotr Woźny – prezes NFOŚiGW

STOP Smog – czas na zmiany

Podobnie jest z Programem STOP Smog. Dotychczas zaledwie kilka gmin z Małopolski zdecydowało się w realizację tego rządowego programu. Teraz, dzięki zmianom w regulaminie, ma się to zmienić.

  • Ministerstwo proponuje m.in.:
  • wydłużenie czasu realizacji inwestycji
  • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do Programu z 2% do 1% (min. 30 budynków).

Uwagi i opinie do projektowanych zmian w Programie STOP Smog można przekazywać drogą elektroniczną  na adres sekretariatdgn@mr.gov.pl. Konsultacje publiczne trwają do dnia 19 lutego br. Następnie projekt będzie podlegał uzgodnieniom w ramach Rady Ministrów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Co z tymi strażami?!

Pan Mariusz Sumara – zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach przedstawił włodarzom gmin koncepcję stworzenia międzygminnej straży. Przedstawił też rozwiązania stosowane na Śląsku w zakresie kontroli palenisk. Podobnie jak w Krakowie tamtejsza Straż Miejska ma już kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań służących poprawie jakości powietrza. Obecnie kilka gmin sąsiadujących z Krakowem rozważa utworzenie swoich straży.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).