Małopolska przygotowuje nowy projekt zintegrowany LIFE!

LIFE

Po otrzymaniu informacji o przyznanym wsparciu w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition, dotarła do nas wiadomość, iż Komisja Europejska zaakceptowała koncepcję nowego projektu zintegrowanego LIFE oraz przyznała dofinansowanie na realizację projektu pomocy technicznej w ramach LIFE.

LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – Pomoc techniczna

Celem projektu pomocy technicznej będzie przygotowanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE.

Projekt koordynowany będzie przez Województwo Małopolskie i realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza.

W ramach pomocy technicznej przewidziano:

  • warsztaty z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego LIFE, w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu,
  • przegląd obecnie realizowanych projektów LIFE w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich,
  • przygotowanie koncepcji transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych.

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).  

LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

Zakres niezbędnych działań w Małopolsce w zakresie ochrony klimatu zostanie określony w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Celem dokumentu będzie dążenie do osiągnięcia unijnych celów w zakresie:

  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • poprawy efektywności energetycznej,
  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Szczegółowy zakres Projektu zostanie przygotowany do marca 2020 roku. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, będzie on realizowany w latach 2021-2030 z całkowitym budżetem na poziomie ok. 16 mln EUR.

Partnerami Województwa małopolskiego przy realizacji Projektu zintegrowanego będą: Ministerstwo Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, powiaty i miasta na prawach powiatu w Małopolsce.

Platforma Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition)

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych.

W ostatnim czasie Małopolska wystąpiła również do Ministra Energii z prośbą o dołączenie do unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition).

Współpraca w ramach Platformy CRiT pozwoli na przygotowanie projektów, które wspomogą transformację niskoemisyjną regionu. Dodatkowo projekty te będą mogły być finansowane z planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).