Ministerstwo Zdrowia prezentuje rekomendacje WHO

Zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym zdrowotnym zagrożeniem środowiskowym na świecie. Niezadowalająca jakość powietrza jest więc obszarem, który wymaga podejmowania często trudnych decyzji oraz wprowadzania dodatkowych obostrzeń prowadzących do zmiany zachowań i przyzwyczajeń ludności.

Dobra jakość powietrza = zdrowie

Oddychanie dobrej jakości powietrzem stanowi istotny determinant gwarantujący dobry stan zdrowia. Wszelkie aktywności fizyczne podejmowane na świeżym powietrzu przynoszą jeszcze więcej korzyści, jeśli podejmowane są wówczas, gdy indeks jakości powietrza jest bardzo dobry. Pozwala to na dotlenienie całego organizmu i lepszą saturację. Długookresowa ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza, nawet przy stosunkowo niskich stężeniach zanieczyszczeń znacznie wpływa na zdrowie człowieka. Wiąże się bowiem ze wzrostem zachorowań na choroby układu krążenia i oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się również w pewnym stopniu do skrócenia oczekiwanej długości życia całej populacji. Powszechność narażenia oraz znaczna wysokość stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wymaga podejmowania wielu działań na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Działania te mogą dotyczyć poprawy jakości powietrza np. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także działań zmierzających do ograniczenia ryzyka zdrowotnego m.in. podnoszenie świadomości mieszkańców, komunikowanie o ryzyku i ostrzeganie przez zagrożeniami.

WHO wprowadza nowe normy

Poziom zagrożenia dla zdrowia związanego z zanieczyszczeniem powietrza potwierdzają liczne badania naukowe. Efektem tego jest m.in. wzrost aktywności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz opublikowanie w 2021 roku aktualizacji Rekomendacji. Uwzględniają one m.in. rekomendowane docelowe wartości dla 5 głównych zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu (NO2), ozonu (O3) oraz tlenku węgla (CO). Nowe Rekomendacje ujednoliciły również czasy ekspozycji, wprowadziły zalecenia dla CO oraz zaostrzyły rekomendowane poziomy dla pyłu.

 Źródło: Ministerstwo Zdrowia
1 99 percentyl w roku (dopuszczą się 2-3 dni w roku z wartościami wyższymi)
2 Średnia z dobowych maksimów 8-godzinowych średnich kroczących w sześciu kolejnych miesiącach z najwyższymi stężeniami.

Zespół ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego celem zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym. Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza. Zapewnia również wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludności Polski. Głównym zadaniem Zespołu jest ocena zagrożenia zdrowotnego oraz potencjalnych skutków wynikających z narażenie na to zagrożenie. Zespół odpowiada także za dostarczanie Ministrowi Zdrowia odpowiednich potwierdzonych naukowo argumentów w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Jednym z efektów pracy Zespołu jest pełne przełożenie na język polski dokumentu WHO pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza” (link poniżej). Dokument ten poza tłumaczeniem raportu WHO zawiera również katalog rekomendacji dla ludności oraz pracowników służby zdrowia, który dostosowany jest do warunków krajowych. Uwzględnienie zawartych w dokumencie rekomendacji może mieć znaczący wpływ na obniżenie ryzyka. Dodatkowo może przyczynić się do ograniczenia potencjalnych skutków zdrowotnych wynikających z narażenia na główne zanieczyszczenia powietrza.

Link do dokumentu WHO znajduje się TUTAJ.

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia