Monitorowanie i kontrola jakości paliw

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców.

Jaki dokument potwierdzający prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego ma na myśli ustawodawca? 

Dokument ma jednoznacznie określać czy w momencie zakupu podmiot jest pośrednikiem w handlu paliwami stałymi. Przepis art. 6b. ust. 1 pkt 2 celowo pozostawia katalog otwarty dokumentów aby nie zamknąć żadnej z możliwości.

Czy pośrednik lub podmiot posiadający instalacje powyżej 1 MW mocy może kupić paliwo stałe z przeznaczeniem o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy i otrzymać świadectwo jakości?

Ustawa tworzy mechanizm służący kontrolowaniu jakości paliw stałych sprzedawanych podmiotom z sektora komunalno-bytowego.

Paliwa „przeznaczone” do sektora komunalno-bytowego mają spełniać wymagania jakościowe ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, jednak ustawa nie narzuca, że finalnie mogą być użytkowane tylko i wyłącznie w tym sektorze.

Czy każdy klient powinien otrzymać świadectwo jakości o innym(kolejnym) numerze? Czy może świadectwo ma być wystawione na daną partię towaru, posiadać swój numer, a klient otrzymuje kopię świadectwa za zgodność z oryginałem o tym samym numerze?

Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego, które przeznaczone jest do gospodarstw domowych, wystawia świadectwo jakości paliwa stałego z indywidualnym numerem. Kopia tego świadectwa, poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

Przykład: Przedsiębiorca posiada w ofercie partię 100 ton paliwa o tej samej jakości. Sprzedając 10 klientom paliwo stałe, zobowiązany jest do wystawia 10 świadectw o różnych numerach.

Czy na świadectwie możemy używać nazwy towaru „węgiel kamienny”, czy musimy używać nazw konkretnych sortymentów węgla?

W pkt. 4 świadectwa jakości paliwa stałego powinien zostać wpisany rodzaj paliwa, który jednoznacznie wskaże jedną z  9 grup produktów paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Przykład: Koks – paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego, węgiel kamienny – sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm, węgiel kamienny – kostka, itd.

Czy świadectwo jakości musi być generowane jako odrębny dokument, czy wystarczy jeśli będzie zawierało rubryki zgodne  z wymaganiami na dokumencie dostawy?

Świadectwo jakości paliw stałych powinno być generowane jako osobny dokument (strona). Ma to na celu zapewnienie jednolitości i czytelności stosowanego wzoru świadectwa, dzięki czemu kupujący będzie mógł w przystępny sposób porównać paliwa stałe pochodzące od różnych producentów. Dopuszczalny jest wydruk gdzie na jednej stronie będzie znajdowało się świadectwo a na drugiej faktura (dokument dostawy). Format świadectwa ma zapewnić jego czytelność.

We wzorze świadectwa jakości znajdują się parametry, które powinno spełniać określone paliwo stałe, jednakże w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych znajduje się parametr „Zawartość siarki całkowitej”, którego nie ma we wzorze świadectwa jakości. Czy zostanie on dodany do wzoru świadectwa jakości, jeżeli tak, to kiedy?  Czy można ten parametr dopisać do świadectwa?

W świadectwie jakości paliw stałych powinny zostać wskazane wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Na jakiej podstawie osoba prowadząca skład węglowy ma wystawiać świadectwo jakości paliw osobie której ten towar został sprzedany (w detalu)? Czy są to dane które powinna otrzymać z chwilą zakupu węgla i innych wyrobów od producentów i pośredników, czy też powinna sama uzyskać je we własnym zakresie , a jeśli tak to w jaki sposób?

W przypadku pośredników (dilerów), którzy mieszają lub konfekcjonują paliwo stałe objęte kontrolą na podstawie ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, powinny zostać wykonane badania jakości paliwa stałego,  jednak nie ma takiego obowiązku.

Jeżeli pośrednik sprzedaje paliwo stałe bez dokonywania zmian jego jakości, także wystawia świadectwo jakości, może jednak posiłkować się kopią świadectwa wystawionego przez producenta paliwa przy wskazywaniu wartości parametrów.

UWAGA! Ustawa wprowadza obowiązek przechowywania świadectwa przez okres 2 lat.

Czy na wydawanej kopii świadectwa jakości paliw należy wpisywać obok numeru tego świadectwa, dodatkowo nr wystawianej danemu klientowi faktury lub paragonu, tak aby można było zidentyfikować sprzedaż danego węgla z wydanym świadectwem czy też wystarczy wręczyć klientowi kopię świadectwa bez potwierdzenia przez klienta otrzymania tego świadectwa?

Nie ma obowiązku wpisywania innych informacji i danych niż te określone w rozporządzeniu  Ministra Energii  z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie świadectw jakości paliw stałych. Nie ma również obowiązku potwierdzenia  przez klienta otrzymania tego świadectwa.

Co z klientami, którzy codziennie kupują jeden worek tego samego węgla (20 kg)? Czy codziennie powinni otrzymać kopię świadectwa jakości węgla?

Tak, każdy przy każdym zakupie powinno zostać przekazane świadectwo.

Czy świadectwo jakości określone we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych podlega wypełnieniu przez przedsiębiorcę wyłącznie w polach od l do 5, 7, l0 i 11 tj. z pominięciem obszaru oznaczonego kolorem szarym?

W świadectwie jakości paliw stałych w polu 8 powinny zostać wskazane wartości minimalne i maksymalne parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

wzór świad

Czy treść zawarta w pouczeniu 1) pod wzorem świadectwa jakości paliw stałych oznacza, że dopuszczalne jest wskazanie przez przedsiębiorcę w polu 7 minimalnych lub maksymalnych wartości parametrów paliwa stałego?

Wskazanie wartości powinno odbyć się przez podanie przedziału jednostronnie domkniętego np.: Wartość Opałowa min. 30 MJ/kg, Popiół max 4%

Czy przedsiębiorca  ma prawo do oznaczenia  w swoim magazynie,  która  partia  paliwa  stałego spełnia  wymogi Ustawy  z dnia  5 lipca  2018 r. o zmianie  ustawy  o systemie monitorowania  i  kontrolowania jakości  paliw oraz ustawy  o Krajowej  Administracji  Skarbowej (Dz. u  z 2018 roku  Poz.  1654) i nadaje  się do wprowadzenia   do  obrotu lub nie spełnia wymogów,  nie nadaje się do wprowadzenia do obrotu?

Ustawa nie narzuca w tej kwestii żadnych obowiązków.

W jakiej formie ma być przekazywane to świadectwo jakości podmiotom, które nabywają paliwo stałe?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 427, z późn. zm.) nie wskazuje formy przekazywanego świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo można wystawić w formie pisemnej lub elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną musi odbyć się w sposób, który zapewni, że odbiorca mógł zapoznać się z jego treścią, co nie zawsze jest osiągalne za pomocą poczty elektronicznej.
Świadectwo w formie papierowej (wydruk uwierzytelniony – w przypadku świadectwa z podpisem elektronicznym) powinno zostać przekazane klientowi wraz z zakupionym towarem.

Czy w przypadku braku systemu certyfikacji należy wypełniać pkt 5 świadectwa jakości paliwa stałego?

W przypadku braku systemu certyfikacji należy zamieścić informacje w pkt 5  wskazującą brak systemu certyfikacji, np. „Brak systemu certyfikacji”, „Brak” itp.

Więcej informacji dotyczących norm jakości paliw stałych.

Źródło: Ministerstwo Energii.