Nowa energia w gminach i powiatach – szkolenie dla gmin i powiatów województwa małopolskiego!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował kolejne wydarzenie dla pracowników jednostek samorządowych.    

Podczas szkolenia omówimy nowe programy rządowe „Ciepłe Mieszkanie” i “Czyste Powietrze Plus”. Przybliżymy temat wykorzystywania energii elektrycznej z OZE (koszty, formy, możliwości). Przypomnimy obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wynikające z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przytoczone zagadnienia będą referowane przez specjalistów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz grup energetycznych. Dodatkowo, spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz pojazdów elektrycznych.

Kiedy?

Szkolenie odbędzie się 20 września 2022 r., w godzinach 09.30-15.00, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów gmin oraz starostw powiatowych, zajmujących się m.in. ochroną powietrza, efektywnością energetyczna czy elektromobilnością.

Uwaga!

Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/elektromobilnosc-2/ do dnia 16 września br.

Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest Pani Magdalena Łabuzek, e-mail: Magdalena.Labuzek@umwm.malopolska.pl, nr tel.: 12 63 03 540.

Program szkolenia:

Godz. TematJednostka
9.30 -10.00Prezentacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych
10.00 – 10.10Oficjalne rozpoczęcie szkoleniaPiotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
10.10 – 11.00Nowe źródła i formy finansowania z zakresu efektywności energetycznej – Program „Ciepłe mieszkanie” oraz „Czyste powietrze plus”.
Co samorządy powinny wiedzieć o nowych programach rządowych?
Mariusz Sałęga, Paweł Korczak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
11.00 – 11.10Przerwa kawowa
11.10 – 12.00Elektromobilność i paliwa alternatywne – zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury oraz obowiązki samorządów wynikające z przepisów prawnychMarek Popiołek – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
12.00 – 12.50Praktyczne aspekty użytkowania pojazdów elektrycznych – co należy wiedzieć decydując się na „elektryka”? – fakty i mityprof. dr hab. inż. Marek Brzeżański – Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Samochodów
12.50 -13.20Energia elektryczna OZE. Praktyczne wskazówki zakupu energii. Czy energia z OZE musi być droższa?Bartosz Grzywacz – Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
13.20 – 13.50Energia elektryczna OZE – zmiany prawne w ustawie OZEGrzegorz Marek, Gabriela Szczepanik- Zdun – Tauron Dystrybucja S.A.
13.40 – 14.00Podsumowanie i zakończenie
14.00 – 15.00Obiad

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).