Nowa energia w gminach i powiatach!

Elektromobilność, finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej i energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, to główne zagadnienia o których dyskutowały samorządy. Kontynuując cykl szkoleń, dedykowanych pracownikom merytorycznym urzędów gmin oraz starostw powiatowych, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował kolejne wydarzenie.

Europejski Tydzień Mobilności

Szkolenie odbyło się 20 września 2022 r. w Krakowie. Wzięło w nim udział 140 uczestników, reprezentantów prawie wszystkich powiatów i gmin województwa małopolskiego. Wydarzenie to było wpisywało się w harmonogram Europejskiego Tygodnia Mobilności. #Europejski Tydzień Mobilności jest flagową kampanią Komisji Europejskiej. Promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych. Tegoroczny temat przewodni brzmi „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców i lepiej skomunikowane miejsca. Kampania rozpoczęła się 16 września i trwa do 22 września, a jej finałem jest Dzień Bez Samochodu.

Specjaliści o mobilności i energii z OZE

Zastępca dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Marek Popiołek – nakreślił obowiązki samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, które wynikają z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podczas spotkania reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Mariusz Sałęga i Paweł Korczak – omówili nowe źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Do najnowszych z nich należą programy rządowe „Ciepłe Mieszkanie” i “Czyste Powietrze Plus”. Następnie przedstawiciele Tauron Dystrybucja S.A. – Gabriela Szczepanik – Zdun i Grzegorz Marek oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – Bartosz Grzywacz -przybliżyli zagadnienie wykorzystywania energii elektrycznej z OZE. Duże zainteresowanie wywołał temat zakupu energii z OZE oraz zmiany prawne w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Prezentacja pojazdów elektrycznych

Kolejno prof. Marek Brzeżański – kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych z Politechniki Krakowskiej, zaprezentował praktyczne aspekty użytkowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z ofertą nowoczesnych aut oraz instruktażem ładowania i eksploatacji tych samochodów za pomocą mobilnej stacji ładowania pojazdów.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).