Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony powietrza

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ramach wydłużenia prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i ponownych konsultacji społecznych. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Główne działania wyznaczone w konsultowanym podczas spotkania projekcie Programu ochrony powietrza zostały przedstawione na stronie: Projekt nowego Programu ochrony powietrza.

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W dniu 16 lipca 2020 r. w Auli Kongresowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Wzięło w nim udział 85 osób. Byli to głównie mieszkańcy, samorządy, instytucje, przedsiębiorcy, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele uczelni wyższych.

Spotkanie otworzył Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska – Piotr Łyczko.

Ten dokument, a przede wszystkim działania na rzecz ochrony powietrza, są naszym priorytetem. Mam nadzieję, że dzięki Państwa aktywności, pomysłom uda się wdrożyć jak najlepszy program dla Małopolski. Wiem o tym, że potrzebujemy wsparcia mieszkańców i odważnych samorządów. W związku z tym, Szanowni Państwo, wspólnie możemy osiągnąć poprawę jakości powietrza. Dzisiejsze spotkanie po długim okresie przerwy z powodu koronawirusa jest okazją do tego, abyśmy spokojnie porozmawiali. Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu uda się wprowadzić odważnie zmiany w Małopolsce.

podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Następnie przedstawiciel firmy Atmoterm zapoznał uczestników z tematyką spotkania oraz zaprezentował działania naprawcze projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W kolejnej części spotkania 31 uczestników zabrało głos i publicznie podzieliło się swoimi uwagami oraz wnioskami do projektu.

Spotkanie konsultacyjne on-line

Ponadto dla osób, które nie mogły osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, udostępniono link do transmisji on-line. W wydarzeniu za pośrednictwem internetu wzięły udział 32 osoby. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, poniżej zamieszczamy nagranie.

Twoje zdanie się liczy!

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie: Konsultacje Programu ochrony powietrza.

Istnieje także możliwość składania uwag w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu. Pisma należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza”.

Prezentacja:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).