Aktualizacja Programu ochrony powietrza

W najbliższym czasie Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Stanowi on podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Władze województwa pragną włączyć interesariuszy Programu w proces przygotowania aktualizacji już na początkowym etapie.

Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku zostały umieszczone do pobrania poniżej.

Uwagi i wnioski do założeń Programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Aktualizacja: 2019-09-15