Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2020 roku

Realizacja POP 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 roku.

W podsumowaniu przedstawiono informacje na temat podjętych działań, takich jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, termomodernizacja budynków, inwestycje w OZE, rozbudowa ścieżek rowerowych. Istotnym elementem podsumowania są także informacje o poniesionych wydatkach i uzyskanych efektach ekologicznych. Podsumowanie powstało na podstawie otrzymanych rocznych sprawozdań.

Z roku na rok jakość powietrza w Małopolsce się poprawia. Wskazują na to dane ze stacji monitoringu jakości powietrza. Jest to wynikiem licznych inwestycji podjętych w gminach naszego województwa.

– komentuje podsumowanie Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Pomiary jakości powietrza wykonane w 2020 roku wskazują na poprawę jakości powietrza w województwie małopolskim. Mimo faktu, że dalej we wszystkich strefach województwa występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, należy zwrócić uwagę na obniżenie się wartości stężeń, zwłaszcza jeśli chodzi o poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Likwidacja pieców i kotłów węglowych

W 2020 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 10 207 budynkach/lokalach, w tym w 68 w Krakowie i 10 139 w gminach poza Krakowem. Dla porównania w roku 2019 zlikwidowano łącznie 15 004 kotłów, z czego 4 186 w Krakowie i 10 818 poza Krakowem. We wrześniu 2019 roku w Krakowie wszedł w życie zakaz spalania paliw stałych w instalacjach, w związku z czym większość kotłów na paliwo stałe zostało wymienionych przed tym okresem. Oznacza to, że podczas gdy liczba wymian kotłów w Krakowie z oczywistych względów spada, w pozostałych gminach Małopolski liczba wymian utrzymuje się na stałym poziomie.

Na terenie województwa przeprowadzono 7 048 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano 10 191 inwestycji w odnawialne źródła energii. Podkreślić należy, że stanowi to kilkukrotny wzrost względem lat poprzednich. Ilość termomodernizacji wzrosła 5-krotnie, podczas gdy ilość instalacji OZE wzrosła 10-krotnie względem roku poprzedniego.

Chart by Visualizer

Bardzo cieszy mnie fakt, iż coraz więcej mieszkańców Małopolski korzysta z ekologicznych rozwiązań. Odnotowujemy liczne inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Z pewnością pomocne w tym względzie są dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”, który promuje ekologiczne źródła ciepła takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

–  dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kontrole

Większość gmin województwa podjęło liczne kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów przez mieszkańców. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 16,7 tys. kontroli, podczas których wykryto 992 przypadków nieprzestrzegania przepisów uchwały oraz 833 przypadków spalania odpadów, co stanowi 10% wszystkich kontroli. Nałożono mandaty w łącznej wysokości 138,6 tys. zł, a 268 spraw skierowano do sądu.

Działania gmin

Jedną z najważniejszych funkcji wspierających mieszkańców pełnią Ekodoradcy zatrudnieni w gminach. W 2020 roku na terenie województwa działało ich łącznie 104. Dodatkowo spośród wszystkich 182 gmin według stanu na koniec 2020 roku 88 miało utworzone punkty obsługi programu Czyste Powietrze. Liczba ich stopniowo będzie wzrastać ze względu na wprowadzone zapisy w Programie Ochrony Powietrza obligujące do utworzenia takich punktów. Zgodnie z Programem od 2021 roku rekomenduje się przeznaczenie w ramach budżetu gminy co najmniej 1% dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in. zatrudnienie Ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu Czyste Powietrze. Z uzyskanych informacji wynika, że w 2020 roku 99 gmin przeznaczyło na ochronę powietrza powyżej 0.5% środków własnych, w tym 68 gmin powyżej 1%.

Transport

W 2020 roku na terenie województwa zakupiono łącznie 33 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. W Małopolsce przybyło łącznie ponad 270 km nowych dróg rowerowych, a 59 gmin przeprowadziło kampanie promujące wykorzystanie zrównoważonych form transportu.

Z całym raportem można zapoznać się tutaj.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).