Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniu 2 grudnia odbyło się posiedzenie zespołu ds. energetyki i klimatu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przedstawiciel Centrum Kompetencji.
 • 7 grudnia odbyły się warsztaty dla Ekodoradców. Celem spotkania było podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza, przedstawienie wyników badań ewaluacyjnych Programu oraz wspólne wypracowanie koncepcji i rozwiązań, które posłużą jego aktualizacji.
 • W dniach 7-9 grudnia odbyła się kolejna wizyta monitorująca projektu LIFE IP Małopolska. Podczas wizyty monitor spotkał się z partnerami projektu, zespołem zarządzającym. Kolejnym elementem wizyty przeglądy działań w dwóch gminach partnerskich tj. Bochni oraz Wierzchosławicach.
 • 14 grudnia w Skawinie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji ochrony środowiska. W trakcie spotkania przedstawiono aktualne i planowane działania realizowane na terenie Gminy Skawina dotyczące środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Kompetencji.
 • 21 grudnia odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak mówił o doświadczeniach Małopolski związanych z realizacją projektu LIFE.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 78 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 15 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W grudniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 7 206 osób przyjętych w biurze
 • 6 976 telefonicznie
 • 523 pisemnie lub mailowo
 • 818 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 1 263 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 39 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W grudniu 2022 roku:

 • zebrano 242 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 14 123 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W grudniu przyjęto 398 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 312 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 47 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 28 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 11 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 150 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 200 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w grudniu zorganizowała jedno wydarzenie, w których wzięli udział ekodoradcy:
14.12 – One Stop Shop w gminie – lokalne wsparcie działań na rzecz efektywności energetycznej.

Małopolscy Ekodoradcy podnoszą swoje kompetencje!

7 grudnia odbyły się warsztaty dla Ekodoradców. Celem spotkania było podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza, przedstawienie wyników badań ewaluacyjnych Programu oraz wspólne wypracowanie koncepcji i rozwiązań, które posłużą jego aktualizacji. W pierwszej części spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko podsumował efekty wdrażania obowiązującego Programu. Następnie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz Wronka w imieniu firmy „EU-CONSULT” Sp. z o.o. przedstawiła ocenę efektywności obowiązującego Programu. Analizę tę wykonano na potrzeby aktualizacji dokumentu. W opracowaniu wykorzystano m.in. wyniki ankietyzacji podmiotów takich jak: gminy, starostwa, jednostki naukowe czy przedsiębiorstwa. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestników warsztatów podzielono na 8 grup. Każdy z zespołów podjął wyzwanie opracowania rozwiązań, które mogłyby usprawnić działania w obszarach związanych z poprawą jakości powietrza

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 70 858 ulotek i broszur oraz 1 341 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 6 094 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 4 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 393 osoby.
 • 2 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 140 osób,
 • 4 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyły 153 osoby,
 • 27 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 133 osobami.
 • 17 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 729 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 43 artykuły w prasie,
 • 86 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 11 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 63 audycje radiowe lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

 • W dniu 2 grudnia odbyło się posiedzenie zespołu ds. energetyki i klimatu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przedstawiciel Centrum Kompetencji.
Posiedzenie zespołu ds. energetyki i klimatu WRDS
 • 14 grudnia w Skawinie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji ochrony środowiska. W trakcie spotkania przedstawiono aktualne i planowane działania realizowane na terenie Gminy Skawina dotyczące środowiska. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Pietrusiak – z-ca dyrektora Departamentu Środowiska, Katarzyna Stadnik- kierownik zespołu ochrony powietrza, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatu Krakowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i gminy Skawina.
Spotkanie przedstawicieli instytucji ochrony środowiska w Skawinie
 • 21 grudnia odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Podczas spotkania z-ca dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak mówił o doświadczeniach Małopolski związanych z realizacją projektu LIFE.

F1. Zarządzanie projektem

W dniach 7-9 grudnia odbyła się kolejna wizyta monitorująca projektu LIFE IP Małopolska. Podczas wizyty monitor projektu – Stanisław Tworek – regionalny koordynator na Europę Centralną i Wschodnią NEEMO EEIG, spotkał się z partnerami projektu, zespołem zarządzającym oraz przedstawicielami gmin partnerskich tj. Bochni oraz Wierzchosławic.

Załączniki