Podsumowanie LIFE Małopolska – kwiecień 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 3 i 4 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu wprowadzenia tzw. operatorów w programie rządowym Czyste Powietrze otwarte przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NFOŚiGW z Zastępcą Prezesa Zarządu Pawłem Mirowskim; WFOŚiGW z Prezesem Zarządu Kazimierzem Koprowskim; a także przedstawiciele gmin, firm instalatorskich i konsultingowych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego.
 • 12 kwietnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 pracowników gmin i starostw powiatowych, którzy na co dzień zajmują się poprawą efektywności energetycznej budynków, ochroną powietrza oraz adaptacją do zmian klimatu. Konferencję uroczyście rozpoczął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.
 • 13 kwietnia odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Podczas spotkania Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił bieżącą sytuację w za-kresie wdrażania uchwały antysmogowej.
 • 19 kwietnia odbyły się warsztaty on-line pn. „Smartfon – jak bezpiecznie używać i co warto zainstalować” w ramach kampanii Tydzień z Internetem adresowanej do użytkowników urządzeń cyfrowych. Jednym z elementów warsztatów była prezentacja aplikacji Ekointerwencja. O funkcjonalności aplikacji Ekointerwencja opowiedziała Katarzyna Stadnik z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • W dniach od 24 do 28 kwietnia odbyła się 6 edycja konferencji online „Czysta energia dla ludzi”. Tegoroczne wydarzenie tradycyjnie skupiało się na renowacji budynków, zrównoważonym ogrzewaniu, czystym powietrzu i bardziej ekologicznej przyszłości systemów ciepłowniczych. Jednym z prelegentów podczas konferencji był Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Przybliżył uczestnikom tematykę uchwał antysmogowych. Omówił wyzwania i możliwości zastosowania wypracowanych rozwiązań w innych regionach oraz skalę efektów podjętych działań. Konferencję zorganizowało stowarzyszenie ekologiczne Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria we współpracy z E3G – Third Generation Environmentalism i CEE Bank-watch Network. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Bułgarii, Belgii, Francji, Niemiec, Anglii, Łotwy, Estonii, Węgier i Polski.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 16 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 13 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W kwietniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 6 048 osób przyjętych w biurze
 • 5 973 telefonicznie
 • 532 pisemnie lub mailowo
 • 854 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 298 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 11 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W kwietniu 2023 roku:

 • zebrano 655 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 13 027 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W kwietniu przyjęto 436 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 202 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 161 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 51 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 22 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 120 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 135 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w kwietniu zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
12.04 – Zmiany w programie Czyste Powietrze,
26.04 – Badanie kamerą termowizyjną,

Konferencja dotycząca inwestycji zwiększających efektywnośc energetyczną budynków

12 kwietnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca in-westycji zwiększających efektywność energetyczną budynków. W spotkaniu wzięło udział po-nad 200 pracowników gmin i starostw powiatowych, którzy na co dzień zajmują się poprawą efektywności energetycznej budynków, ochroną powietrza oraz adaptacją do zmian klimatu.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego

20 kwietnia Zastępca Dyrektora Dep. Środowiska wziął udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Śro-dowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której za-prezentował działania realizowane w ramach projektów LIFE.

IV Spotkanie Komitetu Sterującego

Przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w licznych spotkaniach m.in. 13 kwietnia w IV Spotkaniu Komitetu Sterującego projektu „Droga Polski do czystego powietrza” oraz 14 kwietnia w spotkaniu dotyczącym funkcjonalności systemu ZONE.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 10 884 ulotek i broszur oraz 482 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 5 244 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 12 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 519 uczestników,
 • 142 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 3 083 osób,
 • 19 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 450 osób,
 • 61 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 177 osobami,
 • 41 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 7 462osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 27 artykułów w prasie,
 • 165 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 45 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Program rządowy Czyste Powietrze- spotkanie pilotażowe

3 i 4 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie in-formacyjne dotyczące pilotażu wprowadzenia tzw. operatorów w programie rządowym Czyste Powietrze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-ciele NFOŚiGW z Zastępcą Prezesa Zarządu Pawłem Mirowskim; WFOŚiGW z Prezesem Za-rządu Kazimierzem Koprowskim; a także przedstawiciele gmin, firm instalatorskich i konsultingowych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego.

Wdrażanie uchwały antysmogowej

13 kwietnia odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Podczas spotkania Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił bieżącą sytuację w zakresie wdrażania uchwały antysmogowej.

Konferencja „Czysta energia dla ludzi”

W dniach od 24 do 28 kwietnia odbyła się 6 edycja konferencji online „Czysta energia dla ludzi”. Tegoroczne wydarzenie tradycyjnie skupiało się na renowacji budynków, zrównoważonym ogrzewaniu, czystym powietrzu i bardziej ekologicznej przyszłości systemów ciepłowniczych. Jednym z prelegentów podczas konferencji był Pan To-masz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Przybliżył uczestnikom tema-tykę uchwał antysmogowych. Omówił wyzwania i możliwości zastosowania wypracowanych rozwiązań w innych regionach oraz skalę efektów podjętych działań.

Zanieczyszczenia komunikacyjne w miastach

24 kwietnia odbyło się spotkanie ekspertów dotyczące zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach. Jednym z prelegentów podczas wydarzenia był Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, który omówił rolę programów ochrony powietrza w ograniczaniu emisji liniowej.

Spotkanie z ekspertkami z Ukrainy

27 kwietnia gościliśmy ekspertki z ukraińskiego projektu Environment People Law ze Lwowa. Podczas spotkania rozmawiano o programach LIFE realizowanych w Małopolsce, w kontekście planowanych działań na rzecz środowiska w Ukrainie.

E4. Promocja realizacji projektu

19 kwietnia odbyły się warsztaty on-line pn. „Smartfon – jak bezpiecznie używać i co warto zainstalować” w ramach kampanii Tydzień z Inter-netem. Jednym z elementów warsztatów była prezentacja aplikacji Ekointerwencja. O funkcjonalności aplikacji Ekointerwencja opowiedziała Katarzyna Stadnik z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-polskiego.

Załączniki