Podsumowanie LIFE Małopolska – listopad 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 20 listopada małopolski Sejmik zaktualizował Program ochrony powietrza stanowiący kontynuację projektu przyjętego w 2020 r. Autorzy postawili na zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Celem nadrzędnym jest i pozostaje zdrowie małopolskich rodzin. Na większe wsparcie będą mogły liczyć także małopolskie samorządy. Przyjęcie dokumentu poprzedzone było wielomiesięcznymi konsultacjami społecznymi i pracą nad programem.
 • 22 listopada odbyło się podpisanie umów z pięcioma podmiotami, którzy dołączyli do grona Operatorów programu „Czyste Powietrze”. Ich zadaniem będzie nie tylko poszukiwanie potencjalnych beneficjentów programu, lecz przede wszystkim kompleksowe wsparcie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów.
 • 14 listopada odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy JST o czystym powietrzu. Organizatorami testu byli EdTech Hub Akcelerator oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z laureatów testu był Pan Mateusz Bródka z gminy Stryszów- Ekodoradca zatrudniony w ramach Projektu LIFE.
 • 30 listopada odbyło się spotkanie delegacji województwa podkarpackiego oraz dyrekcji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i pracowników Projektów Zintegrowanych LIFE. Goście z Podkarpacia byli zainteresowani wieloma praktycznymi aspektami realizacji projektu unijnego. Poruszono m.in. kwestie techniczne i finansowe, nie zabrakło także rozmowy na temat trudności i wyzwań w realizacji Projektu LIFE oraz współpracy z partnerami projektu i organami definiującymi (KE, CINEA, NFOŚIGW).
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 44 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W listopadzie Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 183 osoby przyjęte w biurze,
 • 4 507 telefonicznie,
 • 346 pisemnie lub mailowo,
 • 1 097 w trakcie wizyt w terenie.

Przeprowadzono 1 950 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 27 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W listopadzie 2023 roku:

 • zebrano 524 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 826 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W listopadzie przyjęto 362 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 297 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 38 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 16 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 11 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 100 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 120 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w listopadzie zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
8.11 – „Planowanie energetyczne w gminie”,
22.11 – „Finansowanie inwestycji w transformację energetyczną”,

„ECO KONGRES” po raz drugi!

16 listopada po raz drugi Uniwersytet Jagielloński wraz z Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie zorganizował konferencję z cyklu „ECO KONGRES” pn. „E-Know – 4 żywioły – Człowiek 2050″. W trakcie konferencji obecni byli reprezentanci projektów LIFE MAŁOPOLSKA – „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Na specjalnym stoisku poświęconym projektom odbywał się quiz wiedzy ekologicznej, w którym uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę i zapoznać się z aktywnościami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony środowiska.

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

20 listopada małopolski Sejmik zaktualizował Program ochrony powietrza. To program kontynuacji projektu przyjętego w 2020 r. Gminy będą mogły liczyć na wsparcie działań z zakresu zrównoważonego transportu, funkcjonowania straży gminnych/miejskich oraz działalności ekodoradców. Zyskają także dostęp do szkoleń i konferencji ułatwiających im wdrażanie zadań określonych w Programie. Program zwraca uwagę na konieczność ochrony osób szczególnie wrażliwych. Przykładowo, znalazły się w nim rekomendacje dążenia do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w otoczeniu żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali i domów spokojnej starości. Można to osiągnąć np. poprzez intensywne nasadzenie zieleni izolującej od zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół tych obiektów. W każdej gminie nadal będą funkcjonowali ekodoradcy, czyli specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem ich działań będzie podnoszenie świadomości mieszkań-ców na temat ochrony powietrza oraz wspieranie działań proekologicznych. Co ważne, ekodoradca pomoże także przygotować wniosek o dofinansowanie do wymiany pieca lub ocieplenia domu. Przyjęcie dokumentu poprzedzone było wielomiesięcznymi konsultacjami społecznymi i pracą nad programem.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 27 587 ulotek i broszur oraz 604 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 16 162 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 16 spotkań w szkołach i przedszkolach, w którym wzięło udział 349 uczestników,
 • 2 konkursy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 163 uczestników,
 • 116 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 236 osób,
 • 44 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 237 osobami,
 • 9 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 320 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 20 artykułów w prasie,
 • 99 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 43 razy wykorzystano inne media
 • 2 audycje w radiu lub TV

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Małopolska wymieni więcej kotłów bezklasowych dzięki operatorom programu Czyste Powietrze

22 listopada odbyło się podpisanie umów z pięcioma podmiotami, którzy dołączyli do grona Operatorów pilotażowego programu „Czyste Po-wietrze”. Ich zadaniem będzie nie tylko poszukiwanie potencjalnych beneficjentów programu, lecz przede wszystkim kompleksowe wsparcie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów.

Ogólnopolski Test Wiedzy JST o czystym powietrzu

14 listopada odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy JST o czystym powietrzu. Organizatorami testu byli EdTech Hub Akcelerator oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z laureatów testu był Pan Matusz Bródka z gminy Stryszów- Ekodoradca zatrudniony w ramach Projektu LIFE.

Wymiana doświadczeń z projektem LIFE „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

30 listopada odbyło się spotkanie delegacji województwa podkarpackiego oraz dyrekcji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i pracowników Projektów Zintegrowanych LIFE. Goście z Podkarpacia byli zainteresowani wieloma praktycznymi aspektami realizacji projektu unijnego. Poruszono m.in. kwestie techniczne i finansowe, nie zabrakło także rozmowy na temat trudności i wy-zwań w realizacji Projektu LIFE oraz współpracy z partnerami projektu i organami definiującymi (KE, CINEA, NFOŚIGW).

Załączniki