Podsumowanie LIFE Małopolska – listopad

LIFE-IP Malopolska lis

Najważniejsze wydarzenia

Podczas otwarcia II Europejskiego Forum na rzecz Czystego Powietrza w Bratysławie, Komisarz ds. Środowiska Karmenu Vella wskazał prowadzony przez Województwo Małopolskie zintegrowany projekt LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” jako wzorowy przykład działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Komisja Europejska zaakceptowała koncepcję nowego projektu zintegrowanego dla Małopolski w zakresie zapobiegania zmianom klimatu. Przyznała również dofinansowanie na realizację projektu pomocy technicznej LIFE, którego celem jest przygotowanie pełnego wniosku na projekt zintegrowany.

Zorganizowane w listopadzie spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły prawie 6 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Skawina, Rabka – Zdrój, Czernichów i Świątniki Górne. Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 22 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W listopadzie Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • ­ 5 792 osób przyjętych w biurze,
 • ­765 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • ­4 929 telefonicznie,
 • ­309 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 1166 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 44 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W listopadzie:

 • ­ zebrano 512 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • ­rozpatrzono 369 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • ­podpisano 218 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 445 takich umów.

C.2. Centrum Kompetencji

Wizyta studyjna w Starym Sączu z wykorzystaniem autobusu energetycznego

Przedstawiciele KAPE w dniu 22 listopada odbyli wizytę studyjną w Starym Sączu z wykorzystaniem autobusu energetycznego.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 287 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Formularz ekointerwencji

W listopadzie za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 259 zgłoszeń:

 • 193 z nich dotyczyło spalania odpadów,
 • 2 sprzedaży węgla złej jakości,
 • 11 naruszeń przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców,
 • 49 eksploatacji urządzeń lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami tzw. uchwały antysmogowej
 • 4 innych naruszeń.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W listopadzie:

 • ­ przeprowadzili 109 kontroli powykonawczych
 • ­rozliczyli 252 umowy dotacyjne

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

Od 16 listopada, w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w trzech podkrakowskich gminach:
w Wieliczce, Zielonkach i Zabierzów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W listopadzie przygotowali 4 271 ulotek i broszur oraz 250 plakatów. Rozdystrybuowali 14 886 ulotek i broszur oraz 314 plakatów.

Dodatkowo przygotowali 2248 i rozdystrybuowali 7330 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • ­14 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 11 813 osób,
 • 44 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 1 764 osoby,
 • 48 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 063 osób,
 • 65 spotkań z lokalnymi liderami (sołtysami, księżmi, przedstawicielami Alarmów Smogowych, Straży Gminnych, WFOŚiGW, GOPS) łącznie z 741 osobami,
 • 20 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 188 osób (głównie w ramach pikników ekologicznych oraz gminnych wydarzeń plenerowych)

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konkurs pt. „Innowacje w budownictwie energo-oszczędnym kluczem sukcesu”

Centrum Kompetencji wraz z Politechniką Krakowską zorganizowało konkurs pt. „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukce-su”, którego celem była promocja technologii, rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza. Do udziału w konkursie wpłynęło 29 zgłoszeń. Kapituła przyznała 10 nagród, w trzech kategoriach: nauka, samorząd i biznes.

Spotkanie ws. zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

4 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie robocze dotyczące zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy doprowadziła m.in. do obniżenia poziomów informowania i alarmowego zanieczyszczenia powietrza. Spotkanie miało na celu ustalenie sposobu przekazywania informacji społeczeństwu o szkodliwych stężeniach zanieczyszczeń i konieczności podjęcia adekwatnych działań.

Spotkanie „Zeroemisyjny Kraków”

W dniach 12-13 listopada przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu „Zeroemisyjny Kraków”. Celem spotkania było zidentyfikowanie najważniejszych elementów systemu emisyjności Krakowa oraz ich wzajemnych relacji do osiągnięcia zeroemisyjności miasta. Urząd Marszałkowski włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

Open Eyes Economy Summit

W dniu 20 listopada Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił działania podejmowane przez województwo małopolskie w zakresie po-prawy jakości powietrza i koncepcje planowanych programów na rzecz klimatu podczas panelu „Jakie zmiany w społecznościach lokalnych wymusi walka o ochronę klimatu?” w trakcie Open Eyes Economy Summit.

Konferencja “Jakość powietrza a efektywność energetyczna”

W dniach 20 – 21 listopada odbyła się konferencja “Jakość powietrza a efektywność energetyczna”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin  i starostw, ekodoradcy, a także naukowcy i przedsiębiorcy. Organizatorzy wydarzenia przygotowali sesje tematyczne, na których zaprezentowali się prelegenci z ośrodków naukowych, przemysłu i samorządów. Podczas debaty pt. „Jakość powietrza w Polsce: dotychczasowe osiągnięcia, kluczowe wyzwania” wystąpił Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska. Na konferencji przedstawiono wyniki innowacyjnych badań, najnowsze technologie służące ochronie klimatu oraz zadania związane
z ochroną powietrza realizowane przez samorządy.

Spotkanie konsultacyjne w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

W związku z przygotowywaniem „Programu ochrony powietrza” w dniu 22 listopada w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem ekspertów w dziedzinie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Wśród obecnych gości pojawili się eksperci reprezentujący m.in.: środowisko naukowe, samorządy, GIOŚ, WIOŚ, WFOŚiGW, NGO.

Spotkanie ekspertów i polityków zorganizowane przez Komisję Europejską

W dniu 25 listopada w Görlitz odbyło się spotkanie ekspertów i polityków zorganizowane przez Komisję Europejską dot. transfomacji regionów górniczych w ramach działań Coal Regions in Transition Platform. W wydarzeniu wziął udział Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska.

II Forum Energetyki Rozproszonej

W dniu 25 listopada podczas II Forum Energetyki Rozproszonej Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił założenia Programu Ochrony Powietrza oraz zapowiedział planowane działania województwa na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”, realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie

W dniu 26 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie w celu omówienia i przedstawienia modułu raportowego
w systemie ZONE. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstwa, urzędów marszałkowskich i innych jednostek zainteresowanych walką z zanieczyszczeniem powietrza.

Forum Czystego Powietrza

W dniu 27 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie zostało zorganizowane Forum Czystego Powietrza. Wydarzenie miało na celu omówienia działań realizowanych przez Metropolię Krakowską, a także planów i wyzwań postawionych przed gminami metropolii w najbliższym czasie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej.

Konferencja z cyklu debat „Obwarzanek? Czy tu można oddychać?”

W dniu 27 listopada została zorganizowana w Zabierzowie konferencja z cyklu debat „Obwarzanek? Czy tu można oddychać?” W spotkaniu wziął udział Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Dyskusja koncentrowała się wokół działań, jakie gminy mogą podjąć, by rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Wielokrotnie podkreślano konieczność prowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej.

II Europejskim Forum na rzecz Czystego Powietrza

W dniach 28-29 listopada w Bratysławie reprezentacja województwa małopolskiego uczestniczyła w II Europejskim Forum na rzecz Czystego Powietrza. Podczas tego prestiżowego wydarzenia, Unijny Komisarz ds. Środowiska podał przykład Małopolski, jako dobrej praktyki wdrażania działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w listopadzie, Ekodoradcy przygotowali 17 artykuły w prasie, 122 artykułów oraz postów w Internecie i mediach społecznościach, a 21 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in.:

 • stanu jakości powietrza,
 • uchwały antysmogowej,
 • programów dotacyjnych oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

­Podczas II Europejskiego Forum Czystego Powie-trza w Bratysławie swoje stoisko przygotowali przedstawiciele Projektu LIFE IP. Uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć informacji o działaniach w zakresie ochrony powietrza realizowanych przez województwo małopolskie.