Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 4 października został złożony wniosek na realizację nowego projektu „Ograniczanie ubóstwa energetycznego i poprawa jakości powietrza”, realizowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ogrzewania budynków osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 • W dniach 10 do 13 października przedstawiciele Projektów LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze oraz LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii reprezentowali nasz region na 20. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast #EURegionsWeek. Tematyka tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast obejmowała m. in. transformację ekologiczną i cyfrową.
 • 24 października w Krakowie odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej do spraw jakości powietrza. Podczas posiedzenia Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko przedstawił działania województwa małopolskiego w zakresie ochrony powietrza.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 7 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 20 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W październiku Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 9 653 osoby przyjęte w biurze
 • 9 315 telefonicznie
 • 760 pisemnie lub mailowo
 • 303 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 302 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 13 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W październiku 2022 roku:

 • zebrano 862 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 12 166 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W październiku przyjęto 426 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 240 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 135 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 44 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 7 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 200 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 350 zapytań telefonicznych.

E1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

28 października zakończyła się kampania informacyjno-edukacyjna w lokalnych rozgłośniach radiowych. Głównym elementem kampanii była emisja spotów radiowych. W ramach współpracy w 7 rozgłośniach radiowych wyemitowano łącznie 1800 spotów, opublikowano 10 artykułów na stronach internetowych i social mediach rozgłośni, przeprowadzono 8 wywiadów z ekodoradcami i ekspertami o tematyce ochrony powietrza. Jednym z elementów kampanii były działania aktywizujące w postaci konkursów dla słuchaczy, w których laureaci otrzymali mierniki jakości powietrza. Działania informacyjno-edukacyjne były skierowane do mieszkańców Małopolski. Główny przekaz dotyczył tzw. uchwały antysmogowej oraz podejmowanych inicjatyw Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza. W kampanii promowane były konkretne działania przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez: wymianę wysokoemisyjnych kotłów, termomodernizację budynków, stosowanie OZE, wdrażanie technologii przyjaznych poprawie jakości powietrza.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 5 506 ulotek i broszur oraz 251 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 642 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 4 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 267 osób.
 • 20 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 830 osób,
 • 3 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 140 osób,
 • 33 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 145 osobami.
 • 19 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 541 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 14 artykułów w prasie,
 • 79 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 44 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

 • 4 października został złożony wniosek na realizację nowego projektu „Ograniczanie ubóstwa energetycznego i poprawa jakości powietrza”, realizowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE. Projekt w przypadku pozytywnego rozpatrzenia realizowany będzie z 10 partnerami, w tym: 7 gmin województwa małopolskiego, Caritas, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz partner zagraniczny z Rumunii. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu rozpocznie się w 2023 roku, natomiast zakończy w 2028. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ogrzewania budynków osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 • 7 października w ramach wymiany doświadczeń między projektami, w związku z realizowanym przez IOŚ-PIB projektem LIFE REMY, odbyło się spotkanie, prezentujące prace prowadzone w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem danych i wyników dla Polski.
 • W dniach 10 do 13 października przedstawiciele Projektów LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii reprezentowali nasz region na 20. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast #EURegionsWeek. To największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej, w którym udział biorą tysiące uczestników z całej UE. Głównej konferencji, podzielonej na panele tematyczne, towarzyszą spotkania, wystawy i wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Tematyka tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast obejmowała m.in. transformację ekologiczną i cyfrową.
 • 24 października odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej do spraw jakości powietrza. Podczas posiedzenia Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska Piotr Łyczko przedstawił działania województwa małopolskiego w zakresie ochrony powietrza.

E.4. Promocja realizacji Projektu

4 października w ramach projektu Erasmus+ w gminie Wielka Wieś odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami ze Słowacji, Czech i Rumunii. Podczas spotkania Kierownik zespołu ochrony powietrza Katarzyna Stadnik opowiadała o działaniach, które są podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim.

Załączniki