Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 20 października zakończyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
 • W dniach od 2 do 6 października grupa pięćdziesięciu Ekodoradców z województwa małopolskiego odbyła wizytę studyjną do Danii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i inspiracji do szybszego wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza w regionie. Organizatorami wyjazdu był Urząd Marszałkowski WM oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii przy współpracy z Ambasadą Danii w Polsce oraz State of Green Denmark.
 • 5 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł porozumienia z 25 gminami województwa, które zdecydowały się pełnić funkcję Operatorów programu Czyste Powietrze w pilotażu prowadzonym w Małopolsce.
 • W dniach 9-12 października w Brukseli odbywał się 21. Europejski Tydzień Regionów i Miast. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej w Unii Europejskiej. Wśród blisko 10 tys. uczestników byli także przedstawiciele Projektu LIFE MAŁOPOLSKA.
 • W dniach 11-13 października odbywała się kontrola w zakresie jakości powietrza prowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrola ma na celu sprawdzenie projektów realizowanych w zakresie poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem, które finansowane są przez Komisję Europejską.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 6 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 10 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W październiku Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 942 osoby przyjęte w biurze,
 • 4 630 telefonicznie,
 • 264 pisemnie lub mailowo,
 • 504 w trakcie wizyt w terenie.

Przeprowadzono 832 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W październiku 2023 roku:

 • zebrano 538 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 880 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W październiku przyjęto 226 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 154 zgłoszenia dotyczyły zanieczyszczeń powietrza,
 • 44 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 17 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 12 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 90 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 105 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w październiku zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
11.10 – „Czy można termomodernizować zabytki? Dziedzictwo kulturowe wobec kryzysu klimatycz-nego”,
25.10 – „Ustawy klimatyczne w Polsce i w UE”,

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-skiego (MPOP)

20 października zakończyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 6 180 ulotek i broszur oraz 55 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 547 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 15 spotkań w szkołach i przedszkolach, w którym wzięło udział 559 uczestników,
 • 9 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 492 uczestników,
 • 2 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 37 osób,
 • 36 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 173 osobami,
 • 10 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 825 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 18 artykułów w prasie,
 • 82 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 14 razy wykorzystano inne media
 • 10 audycji w radiu lub TV

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Wyjazd studyjny do Danii!

W dniach od 2 do 6 października, grupa pięćdziesięciu Ekodoradców z województwa małopolskiego odwiedziła Danię, aby wymienić się doświadczeniami i zyskać inspiracje do szybszego wdrażania działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Organizatorami wyjazdu był Urząd Marszałkowski WM oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii przy współpracy z Ambasadą Danii w Polsce oraz State of Green Denmark. Wizyta w Danii była pełna inspirujących spotkań i prezentacji. Uczestnicy mieli okazję poznać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz walki ze zmianami klimatycznymi, odwiedzili m.in.:
Kopenhagę i Realdanię, gdzie zapoznali się z miejskimi programami klimatycznymi, State of Green Denmark i VELUX Living Places
Sønderborg – zapoznanie z założeniami i działalnością firmy Danfoss i Project Zero
Miasto Aarhus, gdzie uczestnicy poznali plan klimatyczny regionu oraz efektywność energetyczną innowacyjnych modelowych budynków mieszkalnych
Middelfart Kommune i Føns Nærvarme, gdzie lokalna społeczność założyła ciepłownię miejską, prawdopodobnie najmniejszą w Danii.

Kolejne przyspieszenie na drodze do lepszego powietrza!

5 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł porozumienia z 25 gminami województwa, które zdecydowały się pełnić funkcję Operatorów programu Czyste Powietrze w pilotażu prowadzonym w Małopolsce. Pilotaż zakłada stworzenie sieci Operatorów, którzy pomogą mieszkańcom w efektywnej wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza kierując się ku osobom o najniższych dochodach.

21. Europejski Tydzień Regionów i Miast za nami!

W dniach 9-12 października w Brukseli odbywał się 21. Europejski Tydzień Regionów i Miast. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej w Unii Europejskiej. Wśród blisko 10 tys. uczestników nie zabrało przedstawicieli Projektu LIFE MAŁOPOLSKA, którzy uczestniczyli w panelach dotyczących obszarów związanych z poprawą jakości powietrza, ochroną klimatu i adaptacją do życia w zmieniających się warunkach.

F1. Zarządzanie projektem

W dniach 11-13 października odbywała się kontrola w zakresie jakości powietrza prowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrola ma na celu sprawdzenie projektów realizowanych w zakresie jakości powietrza i hałasu w miastach, które finansowane są przez Komisję Europejską.

Załączniki