Podsumowanie LIFE Małopolska – wrzesień 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 26 września rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na kolejny 3-letni okres.
 • 1 września odbyło się spotkanie robocze dotyczące założeń programu FEM 2021-2027 projektu A „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowisk”
 • W dniach 16-22 września odbyły się obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Małopolskie miasta i gminy zaangażowały się w obchody organizując prelekcje, ekostanowiska oraz akcje, które promujące zrównoważony transport. W tym roku Województwo Małopolskie przygotowało specjalną prezentację o oszczędzaniu energii, którą gminy wykorzystały do przeprowadzenia lekcji w szkołach. Pracownicy UMWM wraz z wicemarszałkiem województwa – Łukaszem Smółką, również aktywnie włączyli się w promocję transportu rowerowego oraz urządzeń transportu osobistego organizując przejazd krakowskimi ścieżkami rowerowymi na swoich jednośladach i hulajnogach.
 • We wrześniu zakończyły się szkolenia z obsługi Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP). Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie małopolskim. Jest to system powiadamiania o wprowadzonych stopniach zagrożenia złą jakością powietrza. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 13 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 8 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

We wrześniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 3 724 osoby przyjęte w biurze,
 • 3 272 telefonicznie,
 • 360 pisemnie lub mailowo,
 • 684 w trakcie wizyt w terenie.

Przeprowadzono 374 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 7 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. We wrześniu 2023 roku:

 • zebrano 400 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 852 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

We wrześniu przyjęto 165 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 78 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 39 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 37 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 11 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 85 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 70 zapytań telefonicznych.

Spotkanie robocze dotyczące założeń programu FEM 2021-2027

1 września odbyło się spotkanie robocze dotyczące założeń programu FEM 2021-2027 projektu A „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowisk” przedstawicieli Departamentów: Środowiska, Rozwoju Regionu oraz Funduszy Europejskich. Departament Środowiska reprezentowali: dyr. Kinga Radoń, Z-ca dyr. Tomasz Pietrusiak, Kierownik SR-V Katarzyna Stadnik oraz pracownicy zespołu SR-V.

Szkolenie z Funduszami Europejskimi!

14-15 września odbyły się kolejne szkolenia organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Przedstawione zostały informacje na temat Działania 2.5 (Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach), w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, zasady kwalifikowalności wydatków itp. Omówiono także proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska

19 września odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Była to okazja do dyskusji na temat obowiązujących przepisów Programu ochrony powietrza i ich interpretacji podczas wykonywanych kontroli.

Wyjazd studyjny do Danii- spotkania organizacyjne

7, 18 i 27 września odbyły się spotkania z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Ambasadą Danii w sprawie organizacji wyjazdu studyjnego do Danii dla partnerów projektu.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 9 589 ulotek i broszur oraz 525 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 3 816 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 49 spotkań w szkole, w którym wzięło udział 2 574 uczestników,
 • 17 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 757 uczestników,
 • 60 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 331 osób,
 • 29 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 227 osobami,
 • 18 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 20 064 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 10 artykułów w prasie,
 • 67 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 39 razy wykorzystano inne media
 • 6 audycji w radiu lub TV

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konsultacje POP!

26 września rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na kolejny 3-letni okres.

Europejski Tydzień Mobilności

W dniach 16-22 września odbyły się obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Małopolskie miasta i gminy zaangażowały się w obchody organizując prelekcje, ekostanowiska oraz akcje, które promujące zrównoważony transport. W tym roku Województwo Małopolskie przygotowało specjalną prezentację o oszczędzaniu energii, którą gminy wykorzystały do przeprowadzenia lekcji w szkołach. Pracownicy UMWM wraz z wicemarszałkiem województwa – Łukaszem Smółką, również aktywnie włączyli się w promocję transportu rowerowego oraz urządzeń transportu osobistego organizując przejazd krakowskimi ścieżkami rowerowymi na swoich jednośladach i hulajnogach.

Zakończenie szkoleń z SYSLOP

We wrześniu zakończyły się szkolenia z obsługi Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP). Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie małopolskim. Jest to system powiadamiania o wprowadzonych stopniach zagrożenia złą jakością powietrza. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego.

Załączniki