Podsumowanie realizacji projektu LIFE – lipiec

Rysunek4

Najważniejsze wydarzenia

W lipcu w Małopolsce:

 • zorganozwano liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło blisko 4 tys. mieszkańców. Największe z nich miały miejsce w gminach: Szczurowa, Chełmiec, Limanowa (miasto), Słomniki i Bochnia,
 • miały miejsce spotkania dotyczące m.in. wejścia w życie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych w Krakowie oraz Zintegrowanego systemu wspierania polityk i programów Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), w realizację których województwo małopolskie włącza się głosem doradczym,
 • przeprowadzono 112 kontroli w zakresie spalania odpadów, w wyniku których, w 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lipcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 7 232 osoby przyjęte w biurze,
 • 1 017 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 730 telefonicznie,
 • 208 pisemnie lub mailowo.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W lipcu:

 • zebrano 441 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 429 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie oraz
 • podpisano 1 706 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 316 takich umów.

Baza ogrzewania

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 231 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Wizyty studyjne

W dniach 13–14 oraz 23–25 lipca przedstawiciele KAPE uczestniczyli w wizytach studyjnych w gminach Limanowa, Bochnia, Wolbrom i Zakopane. W trakcie spotkań z mieszkańcami rozmawiano o zapisach uchwały antysmogowej, programach dotacyjnych oraz rozwiązaniach w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych.

Całkowity zakaz stosowania paliw stałych do celów grzewczych w Krakowie – sptkanie w Urzędzie Miasta Krakowa

W dniu 26 lipca miało miejsce spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa. Celem spotkania było zaplanowanie procesu kontroli palenisk po wejściu w życie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych w Krakowie. Podczas spotkania podjęto również próby zdiagnozowania i rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania w Krakowie.

Formularz ekointerwencji

W lipcu za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 28 zgłoszeń, z czego 23 dotyczyły spalania odpadów, a 5 eksploatacji instalacji (kotłów i kominków) lub spalania paliw – niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani byli również w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W lipcu:

 • przeprowadzili 357 kontroli przedwykonawczych oraz 194 powykonawcze,
 • rozpatrzyli 151 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawarto 154 umowy o dotację oraz rozliczyli 71 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W lipcu:

 • przygotowali 10 187 ulotek i broszur oraz 56 plakatów,
 • rozdystrybuowali 5 402 ulotki i broszury oraz 197 plakatów,
 • przygotowali 2 066 i rozdystrybuowali 10 216 innych materiałów edukacyjnych (głównie książeczki i kolorowanki dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w lipcu zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci, w których wzięło udział blisko 40 osób,
 • 2 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 60 osób,
 • 26 spotkań z lokalnymi liderami (kierownikami MOPS, przedstawicielami Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, PGNIG OD, WFOŚiGW, radnymi) z łącznie 205 osobami,
 • 16 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 3 576 osób (głównie w ramach pikników ekologicznych oraz gminnych wydarzeń plenerowych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji

W dniach 5, 12 i 24 lipca przedstawiciele UMWM uczestniczyli w zorganizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie spotkaniach dotyczących projektu ZONE (Zintegrowanego
systemu wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

Celem pierwszego spotkania było omówienie modułu raportowego, drugiego uzgodnienie zakres danych w słownikach utworzonych w projekcie, natomiast trzeciego podsumowanie prac legislacyjnych projektu.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (lider projektu), Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy. Województwo Małopolskie włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

Zapobieganie zmianom klimatycznym i łagodzenia ich skutków

18 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obyło się spotkanie z przedstawicielami Starostw powiatowych Województwa Małopolskiego. W trakcie spotkania rozmawiano na temat wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym i łagodzenia ich skutków.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w lipcu Ekodoradcy:

 • przygotowali 17 artykułów w prasie oraz 60 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 13 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, uchwały antysmogowej oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

Pełny raport zawierający podsumowanie z realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, jest do pobrania w załączniku poniżej.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).