Podsumowanie realizacji projektu LIFE w Małopolsce – kwiecień 2019

podsumowanie KWIECIEŃ3

Najważniejsze wydarzenia

W kwietniu Małopolscy Ekodoradcy:

 • zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło blisko 7 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminach: Miasto Kraków, Gorlice, Liszki, Nowy Targ, Wadowice oraz Rabka Zdrój,
 • przygotowali ponad 600 i rozdystrybuowali ponad 22 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili ponad 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski,
 • przeprowadzili ponad 1 tys. kontroli w zakresie spalania odpadów, w wyniku których, w 15 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

1 kwietnia w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce drugie spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

18 kwietnia zakończył się cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych, skierowany do merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego. Łącznie podczas 16 szkoleń zostały przeszkolone 474 osoby.

W dniach 24–26 kwietnia przedstawiciele Zespołu Zarządzającego UMWM wraz z 2 monitorami projektu odbyli wizyty monitorujące realizację projektu LIFE w gminach: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Rabka Zdrój, Mszana Dolna, Sucha Beskidzka i Andrychów.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W kwietniu udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 6 496 osób przyjętych w biurze,
 • 477 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 894 telefonicznie,
 • 248 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. W kwietniu przeprowadzili:

 • 1097 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów; w 15 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów,
 • 4 badania kamerą termowizyjną w budynkach prywatnych w gminach: Kamionka Wielka i Spytkowice.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W kwietniu:

 • zebrano 448 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 336 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 688 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 62 takie umowy.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 629 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – drugie spotkanie warsztatowe

1 kwietnia w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce drugie spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Drugie spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o powietrzu” poświęcone zostało poszukiwaniu rozwiązań dla problemów zdefiniowanych podczas pierwszych warsztatów (4 marca 2019).

Rezultaty obu spotkań będą stanowiły podstawę do opracowania raportu podsumowującego proces konsultacji społecznych do założeń przygotowywanego Programu ochrony powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Alarmów Smogowych, krakowskich uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych

W dniu 18 kwietnia zakończył się trwający od 25 marca cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych. Celem szkoleń było przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników gmin, straży miejskich i jednostek policji do właściwego przeprowadzania kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie podczas 16 szkoleń zostały przeszkolone 474 osoby.

Formularz ekointerwencji

W kwietniu za pomocą formularza ekointerwencji, zgłoszonych zostało 71 interwencji, w tym 45 dotyczących spalania odpadów, 2 sprzedaży węgla złej jakości, 24 eksploatacji instalacji (kotłów i kominków) lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej.

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, została zaktualizowana o 17 urządzeń grzewczych i obejmuje łącznie 270 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W kwietniu:

 • przeprowadzili 150 kontroli przedwykonawczych oraz 45 powykonawczych,
 • rozpatrzyli 97 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 124 umów o dotację oraz rozliczyli 28 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W kwietniu:

 • przygotowali 282 ulotki i broszury oraz 116 plakatów,
 • rozdystrybuowali 20 907 ulotek i broszur oraz 144 plakaty,
 • przygotowali 217 i rozdystrybuowali 1327 innych materiałów edukacyjnych (książeczki, kolorowanki i karty pracy dla dzieci, przybory szkolne, apel Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza Urynowicza do mieszkańców, dotyczący zobowiązań do stosowania postanowień uchwały antysmogowej, listy do Ziemi w ramach akcji Fundacji Arka).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w kwietniu zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 8 konkursów dla dzieci/młodzieży,
 • 18 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 798 osób,
 • 54 spotkań z lokalnymi liderami ( przedstawicielami WFOŚiGW, Radnymi Gminy, strażakami OSP, sołtysami) z łącznie 178 osobami,
 • 17 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 4 517 osób (głównie w ramach obchodów Dni Ziemi tj. marszy ekologicznych, sprzątania miast oraz akcji sadzenia drzew).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny

W dniu 11 kwietnia w Nowym Sączu podczas konferencji zorganizowanej z udziałem władz miasta Nowego Sącza oraz włodarzy okolicznych miast i gmin, a także radnych miejskich, Kierownik projektu przedstawił „Założenia aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego”.

W trakcie konferencji podpisany został Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny. Akt podpisało 10 gmin, z czego 6 będących partnerem Projektu LIFE (tj.: Nawojowa, Podegrodzie, Chełmiec, Kamionka Wielka, Łącko oraz Wolbrom).

SOFAIR Air Quality Conference 

12 kwietnia w Sofii (Bułgaria) miała miejsce konferencja SOFAIR Air Quality Conference dotycząca problemu jakości powietrza w miastach Unii Europejskiej, zorganizowana przez władze miasta Sofia oraz Joint Research Centre – Centrum Badawcze działające w strukturze Komisji Europejskiej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkalnego i transportu.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszono tematy dotyczące m.in. indywidualnych źródeł ogrzewania, zrównoważonego transportu miejskiego, a także roli nauki w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia powietrza. Podczas panelu Profiling Air Pollution przedstawiciel UMWM zaprezentował założenia oraz efekty realizacji Projektu LIFE w Małopolsce.

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

24 kwietnia przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podczas spotkania przedstawiciele Banku Światowego zaprezentowali opracowaną strategię przygotowywania kampanii informacyjnych ze szczególnym naciskiem na dostosowanie przekazywanej treści do określonego odbiorcy.

Podczas spotkania dyskutowano nad sposobami wdrożenia zaproponowanej strategii. Efektem spotkania jest zapoczątkowanie współpracy z Bankiem Światowym przy tworzeniu strategii komunikacyjnych w ramach projektu LIFE.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w kwietniu Ekodoradcy:

 • przygotowali 11 artykułów w prasie oraz 85 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 34 razy wykorzystali inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, wprowadzenia zakazu palenia węglem, świadectw jakości paliw oraz realizacji programu „Czyste Powietrze”.

F.1. Zarządzanie projektem

W dniach 24–26 kwietnia przedstawiciele Zespołu Zarządzającego UMWM wraz z 2 monitorami projektu odbyli wizyty monitorujące realizację projektu LIFE w gminach: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Rabka Zdrój, Mszana Dolna, Sucha Beskidzka i Andrychów.

Podczas spotkań każdy Ekodoradca miał okazję przedstawić dotychczasowe efekty realizacji projektu. W trakcie spotkań poruszono tematy związane z realizacją projektu, najczęściej występującymi problemami oraz planami na kolejne fazy.

Załączniki