Podsumowanie szkolenia z zakresu wybranych elementów Programu ochrony powietrza

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników małopolskich samorządów. Wzięło w nim udział ponad 190 osób.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i zadania dla samorządów, dzięki którym jakość powietrza w regionie polepsza się z każdym rokiem. Zadania wyznaczone w programie obligują jednostki samorządowe do podejmowania nowych działań, dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował kolejne szkolenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 pracowników merytorycznych z całej Małopolski. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (ICHPW), Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).

Zakres szkolenia

W trakcie szkolenia przybliżono tematykę klasyfikacji kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwami stałymi. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać klasę kotła oraz jak prawidłowo zakwalifikować kocioł do wymiany, który w myśl uchwały antysmogowej nie może być użytkowany od 1 stycznia 2023 roku. Katarzyna Matuszek z ICHPW usystematyzowała wiedzę słuchaczy nt. właściwej interpretacji zapisów dokumentacji technicznej kotłów.

W drugiej części spotkania Ilona Wojdyła i Antonina Kaniszewska reprezentujące KAPE, omówiły metodykę analizy ubóstwa energetycznego. Gminy zobligowane są do przeprowadzenia analizy ubóstwa wśród mieszkańców. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję, zmierzającą do wypracowania najlepszych sposobów na zdiagnozowanie tego złożonego problemu.

Tematem zamykającym szkolenie były nowe źródła finansowania przedsięwzięć dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Podobnie jak podczas poprzednich szkoleń, zagadnienie to omówiła Justyna Jesionek – doradca energetyczny WFOŚiGW. W trakcie prezentacji przedstawiono nowe formy dofinansowań oraz zmiany w dotychczas realizowanych programach dotacyjnych. Co ważne, zwrócono również uwagę na najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach. Omówiono także programy: Mój Prąd, Moje Ciepło oraz Agroenergia.

W czasie trwania wydarzenia przedstawiciele gmin przekazywali swoje uwagi oraz zadawali pytania prelegentom. Poniżej zamieszczono prezentacje wyświetlane w trakcie szkolenia.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).