Poradnik i film instruktażowy z przeprowadzania kontroli

IMG 20190702 121600

Do wszystkich gmin w Małopolsce trafiły poradniki dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Po zakończeniu wiosennego cyklu szkoleń poświęconych metodyce wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych, przygotowano dwa produkty, które mają na celu pomóc uprawnionym podmiotom poprawnie i efektywnie przeprowadzać kontrole palenisk w gospodarstwach domowych: poradnik i film instruktażowy.

Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych

W czerwcu do wszystkich gmin, Straży miejskich i Policji województwa małopolskiego oraz WFOŚiGW i WIOŚ trafił PORADNIK PRZEPROWADZANIA KONTROLI PALENISK DOMOWYCH, który powstał we współpracy UMWM z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i  Fundacją Frank Bold. Jego celem jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do przeprowadzania kontroli, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów oraz  kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.  

Poradnik zawiera ponad 70 pytań, na które udzielono szczegółowych odpowiedzi zarówno w formie opisowej, jak i graficznej, a zawarta w nim wiedza poparta jest przepisami prawnymi.

Odpowiadając na zawarte w ankietach ewaluacyjnych szkolenia sugestie uczestników dotyczące m.in. braku wzoru protokołu z kontroli, w opracowaniu zamieszczono 10 załączników zawierających wzory dokumentów, upoważnień, oświadczeń oraz aktualne uchwały i rozporządzenia. Ponadto, na końcu dołączony został słowniczek wyjaśniający techniczne i naukowe pojęcia.

Film instruktażowy

Drugim produktem przygotowanym przez UMWM, jest film instruktażowy przedstawiający prawidłową metodykę postępowania podczas kontroli. Do obejrzenia przygotowanego materiału szczególnie zachęcamy osoby, które praktycznie będą przeprowadzać kontrole palenisk domowych. Film można obejrzeć tutaj.

Mamy nadzieję, że przygotowane materiały pomogą w przeprowadzeniu kontroli palenisk domowych i odpowiedzą na wszelkie pytania i niejasności, co w konsekwencji przełoży się na wysoki wskaźnik wykrycia źródeł nielegalnego spalania odpadów, a tym samym poprawi jakość powietrza w Małopolsce.

Poradnik został przygotowany w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (Działanie C.2. – Centrum kompetencji).

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).