Szkolenia z zakresu kontroli palenisk domowych zakończone!

8

Wspieramy działania lokalnych samorządów w walce o czyste powietrze! Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zrealizował cykl szkoleń poświęcony tematyce spalania odpadów w kotłach i piecach domowych.

Łącznie w szkoleniach wzięło 474 pracowników gmin, straży miejskich i policji z terenu całego województwa małopolskiego. Szkolenia przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – w zakresie części praktycznej, natomiast w zakresie części prawnej – przedstawiciele Fundacji Frank Bold.

Celem szkolenia było przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników gmin, straży miejskich i jednostek policji z terenu województwa małopolskiego do właściwego przeprowadzania kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na to: 

 • jakie informacje należy przekazać na wstępie kontrolowanemu;
 • w jaki sposób wykonać wizualną ocenę odpadu paleniskowego, jakie podjąć czynności, gdy w obrębie paleniska dostrzec można np. niedopaloną butelkę;
 • jak pobrać, zabezpieczyć i opisać próbki z popielnika;
 • jak sporządzić protokół z kontroli;
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium, do którego należy przekazać próbkę;
 • jak identyfikować wizualnie i organoleptycznie stałe paliwa węglowe, ze szczególnym uwzględnieniem paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego;
 • jakie dokumenty potwierdzające parametry powinien udostępnić sprzedawca przy sprzedaży paliw węglowych (certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze);
 • jak odczytywać informacje zawarte w świadectwach paliw węglowych;
 • jak zbadać wilgotność drewna;
 • jak przechowywać paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno kawałkowe);
 • jakie są wymogi dotyczące kontroli wynikające z obecnych przepisów prawnych.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzymał:

 • imienny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności;
 • plomby samoprzylepne i plomby plastikowe;
 • próbki różnego rodzaju paliwa stałego w pojemnikach;
 • zestaw naklejek na piec informujących o terminie do którego należy go wymienić zgodnie z uchwałą antysmogową województwa małopolskiego;
 • notatnik oraz długopis;
 • pendrive z prezentacjami wykorzystanymi podczas szkolenia.
7

Ponadto, w najbliższym czasie wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają poradnik, który będzie stanowił zbiór podstawowych informacji, definicji oraz odpowiedzi na pytania z zakresu kontroli nielegalnego spalania odpadów w urządzeniach grzewczych oraz film instruktażowy , przedstawiający modelową kontrolę „krok po kroku”.

Mamy nadzieję, że wiedza uczestników, zdobyta podczas szkolenia pomoże gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji i umożliwi im wykonywanie kontroli.

Przypominamy, że obwiązek wykonywania kontroli przez gminy wynika z Prawa Ochrony Środowiska (art. 379 ustawy), a w Małopolsce dodatkowo z Programu ochrony powietrza. Zgodnie z jego zapisami obowiązek prowadzenia kontroli spoczywa na wójtach/burmistrzach/prezydentach.

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).