Program ochrony powietrza: zapraszamy do zgłaszania uwag do metodyki inwentaryzacji!

Prace nad nowym Programem ochrony powietrza rozpoczęte

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Obejmie on Aglomerację Krakowską, miasto Tarnów i strefę małopolską.

Program wyznaczy strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce przez wskazanie zadań do realizacji przez jednostki, których działania wpływają na jakość powietrza w województwie. W związku z tym dotychczasowa strategia zostanie uzupełniona o szereg działań naprawczych w oparciu o analizę obecnego stanu jakości powietrza w województwie.

Ochrona powietrza i klimatu

Pierwszym z etapów opracowania Programu jest inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych w województwie małopolskim. Stanowi ona fundamentem zdefiniowania działań naprawczych.

Dodatkowo, w celu integracji działań na rzecz ochrony powietrza z działaniami na rzecz klimatu, dodatkową częścią Programu będzie analiza z zakresu odnawialnych źródeł energii. Analiza ta pozwoli na oszacowanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, podjęte zostaną próby określenia potencjału dla OZE na obszarze województwa małopolskiego.

Zaproszenie do składania uwag

Metodykę służącą do określenia sposobów pozyskania i interpretacji danych opracowała firma ATMOTERM S.A. Realizuje ona również zadanie opracowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do opracowanego dokumentu pn. „Szczegółowa metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji substancji dla obszaru województwa małopolskiego oraz zakres elektronicznej bazy danych. Analiza stopnia wykorzystania i potencjału odnawialnych źródeł energii.”

Uwagi i opinie można składać drogą mailową na adres powietrze@umwm.pl

Termin składania uwag upływa z dniem 27 listopada 2019 r.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).