Program ochrony powietrza: zapraszamy do zgłaszania uwag do metodyki inwentaryzacji!

Prace nad nowym Programem ochrony powietrza rozpoczęte

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Obejmie on Aglomerację Krakowską, miasto Tarnów i strefę małopolską.

Program wyznaczy strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce przez wskazanie zadań do realizacji przez jednostki, których działania wpływają na jakość powietrza w województwie. W związku z tym dotychczasowa strategia zostanie uzupełniona o szereg działań naprawczych w oparciu o analizę obecnego stanu jakości powietrza w województwie.

Ochrona powietrza i klimatu

Pierwszym z etapów opracowania Programu jest inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych w województwie małopolskim. Stanowi ona fundamentem zdefiniowania działań naprawczych.

Dodatkowo, w celu integracji działań na rzecz ochrony powietrza z działaniami na rzecz klimatu, dodatkową częścią Programu będzie analiza z zakresu odnawialnych źródeł energii. Analiza ta pozwoli na oszacowanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, podjęte zostaną próby określenia potencjału dla OZE na obszarze województwa małopolskiego.

Zaproszenie do składania uwag

Metodykę służącą do określenia sposobów pozyskania i interpretacji danych opracowała firma ATMOTERM S.A. Realizuje ona również zadanie opracowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do opracowanego dokumentu pn. „Szczegółowa metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji substancji dla obszaru województwa małopolskiego oraz zakres elektronicznej bazy danych. Analiza stopnia wykorzystania i potencjału odnawialnych źródeł energii.”

Uwagi i opinie można składać drogą mailową na adres powietrze@umwm.pl

Termin składania uwag upływa z dniem 27 listopada 2019 r.