Promocja idei samorządności i funduszy na ochronę środowiska

12 grudnia br. w Rzepienniku Strzyżewskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Polskich Samorządów w ramach projektu „Promocja Idei Samorządności w Polsce”. Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące nowej perspektywy finansowej UE dla samorządów, finansowania projektów w zakresie ochrony środowiska, a także zmian systemowych i prawnych w gospodarce odpadami.

Nowe środki finansowe

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Uczestnicy reprezentujący różne instytucje mieli okazję rozmawiać o ważnych sprawach związanych z finansowaniem projektów ochrony środowiska. Ten obszar jest bardzo istotny dla działań samorządowych. Konferencja była bowiem adresowana do przedstawicieli lokalnych władz i gościła m.in. wójtów, burmistrzów, starostów, radnych, sołtysów, a także członków organizacji pozarządowych.

Reprezentująca Departament Środowiska UMWM Katarzyna Stadnik, Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza, szczegółowo przedstawiła aktualne nabory projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 dla działania 2.5 „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza”.

Pierwszy z nich skupia się na zapewnieniu wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. To ważne zadanie, wspierające skuteczne monitorowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

Drugi, projekt koncentruje się na funkcjonowaniu ekodoradców w gminach. W czasie spotkania podkreślono, jak ważna jest praca wykonywana przez tych specjalistów, promujących postawy proekologiczne. To właśnie ekodoradcy udzielają fachowej pomocy mieszkańcom w kwestiach związanych z ochroną środowiska np. wspierając ich w wymianie kotłów.

Idea samorządności

W czasie spotkania zwrócono uwagę na znaczenie udziału samorządów w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich, szczególnie tych związanych z ochroną środowiska. Dzięki tym inicjatywom, gminy mogą skuteczniej monitorować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Co więcej, mogą też same jeszcze aktywniej działać na rzecz poprawy jakości powietrza.

Konferencja w Rzepienniku Strzyżewskim stanowiła doskonałą okazję dla przedstawicieli samorządów do zdobycia wiedzy na temat dostępnych środków finansowych. Pozwoliła też na poznanie doświadczeń innych regionów w zakresie realizacji projektów ochrony środowiska.