Realizacja projektu LIFE w czerwcu

limanowa

Najważniejsze wydarzenia

W czerwcu Małopolscy Ekodoradcy:

 • przygotowali blisko 35 tys. i rozdystrybuowali ponad 30 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili blisko 18 tys. porad mieszkańcom Małopolski,
 • zorganizowali spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło ponad 20 tys. mieszkańców. Największe z nich miały miejsce w gminach: Kraków, Mszana Dolna, Szczurowa, Radziemice, Piwniczna Zdrój, Wieprz, Nowy Targ (miasto).

W czerwcu przedstawiciele Zespołu Zarządzającego UMWM odbyli wizyty doradczo–zarządcze w gminach: Bystra Sidzina, Spytkowice, Kocmyrzów–Luborzyca, Koniusza, Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Tomice oraz Wieprz.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W czerwcu udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 8 181 osób przyjętych w biurze,
 • 2 321 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 6 806 telefonicznie oraz
 • 230 pisemnie lub mailowo.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W czerwcu:

 • zebrano 345 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 363 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 700 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 206 takich umów.

Baza ogrzewania

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 2 689 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Wizyty studyjne

W dniach 2, 14 i 23 czerwca przedstawiciele KAPE uczestniczyli w wizytach studyjnych z wykorzystaniem autobusy energetycznego w gminach Radziemice, Słomniki i Czernichów.

Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych

W czerwcu do wszystkich gmin, Straży miejskich i Policji województwa małopolskiego oraz WFOŚiGW i WIOŚ trafił Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych. Jego celem jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do przeprowadzania kontroli, wykrywania nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Dodatkowo przygotowany został film instruktażowy przedstawiający prawidłową metodykę postępowania podczas kontroli.

Przygotowany materiał jest podsumowaniem cyklu szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia br.

Poradnik i film instruktażowy powstał we współpracy UMWM z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Fundacją Frank Bold.

Formularz ekointerwencji

W czerwcu za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęły 23 zgłoszenia. Wszystkie dotyczyły spalania odpadów.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W czerwcu:

 • przeprowadzili 316 kontroli przedwykonawczych oraz 157 powykonawczych,
 • rozpatrzyli 135 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 111 umów o dotację oraz rozliczyli 54 takie umowy.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W czerwcu:

 • przygotowali 23 454 ulotek i broszur oraz 204 plakaty,
 • rozdystrybuowali 23 427 ulotek i broszur oraz 254 plakaty,
 • przygotowali 10 888 i rozdystrybuowali 7 383 innych materiałów edukacyjnych (książeczki, kolorowanki dla dzieci, długopisy, kubki, ekogry, torby ekologiczne, bidony, notatniki).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w czerwcu zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 13 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 1 128 osób,
 • 13 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział blisko 1300 osób,
 • 41 spotkania z lokalnymi liderami (doradcami energetycznymi WFOŚiGW, wójtami, sołtysami, księżmi, przedstawicielami środowisk lokalnych, jednostek oświatowych i przedsiębiorców, strażą OSP) z łącznie 219 osobami,
 • 36 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie ponad 16 tys. osób (głównie w ramach pikników ekologicznych, obchodów Dnia Dziecka, Europejskiego Tygodnia Oszczędności Energii, Dnia Ochrony Środowiska oraz gminnych wydarzeń plenerowych).

W dniu 12 czerwca odbyły się zajęcia on-line przeprowadzone przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Wykładu dotyczącego zmian klimatu, poprowadzonego przez Joannę Mieszkowicz z fundacji Aeris Futuro, wysłuchała młodzież z 11 szkół średnich z województwa małopolskiego.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Forum Czystego Powietrza

12 czerwca przedstawiciel UMWM uczestniczył w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w ramach Forum Czystego Powietrza.

Głównym celem spotkania było wdrożenie zmian w projektach finansowanych ze środków europejskich w ramach poddziałania 4.4.1 w związku z aktualizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podczas spotkania omówiono postępy w realizacji innowacyjnego Planu Likwidacji Kotłów, realizowanego w gminach bezpośrednio sąsiadujących z Krakowem oraz możliwości złożenia aplikacji do projektu ELENA, stanowiącego instrument wsparcia dla inwestycji w zakresie efektywność energetycznej budynków mieszkalnych.

Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER

13 czerwca przedstawiciel UMWM uczestniczył w seminarium „Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER”, zorganizowanym przez Akademię Górniczo–Hutniczą w Krakowie.

Celem spotkania była dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 klastrów, Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz gmin i powiatów.

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji

18 czerwca przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Spotkanie poświęcone zostało konsultacjom wypracowanych rozwiązań, w części dotyczącej danych gromadzonych w ramach Zintegrowanego System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE).

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w czerwcu Ekodoradcy:

 • przygotowali 21 artykułów w prasie, 109 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach oraz dodatkowo 12 razy wykorzystali inne media (np. Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, uchwały antysmogowej, programów dotacyjnych oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

F.1. Zarządzanie projektem

W dniach 17–18 i 24–25 czerwca przedstawiciele Zespołu Zarządzającego UMWM odbyli wizyty doradczo–zarządcze w gminach: Bystra Sidzina, Spytkowice, Kocmyrzów–Luborzyca, Koniusza, Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Tomice i Wieprz.

W trakcie spotkań poruszono tematy związane z dotychczasową realizacją projektu, najczęściej występującymi problemami oraz planami na kolejne fazy.

 

Pełny raport zawierający podsumowanie z realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w czerwcu 2019, jest do pobrania w załączniku poniżej.

Załączniki