Rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami w sprawie lokalnych uchwał antysmogowych

eko infografika 00

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt lokalnych uchwał antysmogowych dla Skawiny, Niepołomic, Krzeszowic oraz dla miast Nowy Targ i Oświęcim. Od 7 lipca na ich terenach w ramach konsultacji społecznych rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami.

Województwo Małopolskie podejmuje kolejne działania w walce ze smogiem w ramach Programu ochrony powietrza (POP). Jednym z nich jest wprowadzenie lokalnych uchwał antysmogowych na wniosek zainteresowanych gmin. Coraz więcej małopolskich samorządów decyduje się na odważniejsze kroki w walce o czyste powietrze.

Co wprowadza lokalna uchwała antysmogowa?

Najważniejszym założeniem lokalnych uchwał antysmogowych jest całkowite odejście od węgla od 2030 roku. Od początku 2022 roku nie będzie również możliwe instalowanie nowych kotłów węglowych, a rok później zaostrzone zostaną wymagania w zakresie emisji dla nowo instalowanych kotłów, kominków i ogrzewaczy na drewno i pelet. Lokalna uchwała nadal zobowiązuje samorządy do przestrzegania terminów wymiany źródeł ciepła określonych już w uchwale antysmogowej dla Małopolski. 

     

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w podanych poniżej terminach i lokalizacjach:

Gmina/MiastoTerminLokalizacja
Niepołomice7 lipca 2021 r.
17.00 – 19.00
Laboratorium Aktywności Społecznej
ul. Bocheńska 26, Niepołomice
Nowy Targ8 lipca 2021 r.
16.00 – 18.00
Sala Obrad Urzędu Miasta
ul. Krzywa 1, Nowy Targ
Skawina9 lipca 2021 r.
16.30 – 18.30
Pałacyk Sokół
ul. Mickiewicza 7, Skawina
Krzeszowice12 lipca r.
17.00 – 19.00
Sala herbowa Urzędu Miejskiego
ul. Grunwaldzka 4, Krzeszowice
Oświęcim13 lipca 2021 r.
16.00 – 17.30
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego
Galeria Książki
ul. Nojego 2 B, Oświęcim

Projekty uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne oraz pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ Do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 56.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 14 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ lub pisemnie na adres Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).