Spotkanie informacyjne ws. projektu ELENA

IMG 1035

W dniu 6 marca 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące europejskiego projektu ELENA – instrumentu wsparcia realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej. Wzięło w nim udział ponad 120-u uczestników – przedstawicieli gmin, województw oraz Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie rozpoczął Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak, który przedstawił zakres obowiązków ekodoradców zatrudnionych w 55 gminach będących partnerami Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Zaprezentował też finansowe i społeczne efekty ich dotychczasowej pracy – środki pozyskane na realizację inwestycji oraz działania informacyjno-edukacyjne przeprowadzone wśród mieszkańców.

W drugiej części spotkania Andreas Piontek (Ekspert ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego) omówił możliwości pozyskania dofinansowania z instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance) na zatrudnienie ekodoradców/doradców energetycznych. Pracownicy zatrudnieni dzięki dofinansowaniu mogą wdrażać w gminach inwestycje w sektorze mieszkalnym (m.in. wymianę źródeł ogrzewania, termomodernizację budynków) oraz sektorze transportu. Po wystąpieniach przewidziano czas na dyskusję oraz analizę konkretnych fiszek projektowych przygotowanych przez uczestników.

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym. Projekt ELENA jest szansą na rozszerzenie sieci ekodoradców oraz sprawne pozyskiwanie środków na inwestycje i ich realizację.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki