Spotkanie informacyjne ws. projektu ELENA

IMG 1035

W dniu 6 marca 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące europejskiego projektu ELENA – instrumentu wsparcia realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej. Wzięło w nim udział ponad 120-u uczestników – przedstawicieli gmin, województw oraz Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie rozpoczął Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak, który przedstawił zakres obowiązków ekodoradców zatrudnionych w 55 gminach będących partnerami Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Zaprezentował też finansowe i społeczne efekty ich dotychczasowej pracy – środki pozyskane na realizację inwestycji oraz działania informacyjno-edukacyjne przeprowadzone wśród mieszkańców.

W drugiej części spotkania Andreas Piontek (Ekspert ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego) omówił możliwości pozyskania dofinansowania z instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance) na zatrudnienie ekodoradców/doradców energetycznych. Pracownicy zatrudnieni dzięki dofinansowaniu mogą wdrażać w gminach inwestycje w sektorze mieszkalnym (m.in. wymianę źródeł ogrzewania, termomodernizację budynków) oraz sektorze transportu. Po wystąpieniach przewidziano czas na dyskusję oraz analizę konkretnych fiszek projektowych przygotowanych przez uczestników.

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym. Projekt ELENA jest szansą na rozszerzenie sieci ekodoradców oraz sprawne pozyskiwanie środków na inwestycje i ich realizację.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).