Szkolenie dla nowych gmin realizujących projekt LIFE

Szkolenie

7 nowych gmin, które przystąpiły w tym roku do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wzięło udział w specjalnie przygotowanym dla nich szkoleniu.

Szkolenie odbyło się 29 czerwca 2020 roku w Sali Sesyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin, w tym ekodoradcy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań w ramach projektu LIFE.

Przebieg szkolenia

Szkolenie rozpoczął Piotr Łyczko – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, który powitał wszystkich zebranych. Następnie Katarzyna Stadnik – kierownik Zespołu Ochrony Powietrza omówiła działania zaplanowane do realizacji w III fazie projektu. Ponadto omówiono zadania, jakie stoją przed Ekodoradcami oraz wymagania jakie należy spełnić zgodnie z założeniami projektu. Partnerzy podczas prelekcji uzyskali wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną z gotowymi przykładami działań z innych gmin.

Specjalista Centrum Kompetencji – Angelika Chudzik – omówiła sprawozdanie techniczne, które każdy ekodoradca winien przesyłać co miesiąc. Poinformowała o dodatkowych narzędziach przydatnych w pracy ekodoradcy: strona internetowa, chmurę edukacyjna i baza inwentaryzacji. Platformy usprawniają przepływ danych pomiędzy gminami, a Urzędem Marszałkowskim, a także są bazą informacji dla nowych Ekodoradców.

Główny Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Tomasz Feldman, przestawił prezentację dotyczącą obsługi finansowej Projektu. Omówił sprawozdania oraz sposób zawierania umów, procedurę opisywania dokumentów, a także obowiązki wynikające z Prawa Zamówień Publicznych.

Prezentacje:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).