Wytyczne dla instalacji OZE

oze 11 03-a

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroenergetyce rozproszonej jest jednym z priorytetowych kierunków działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Małopolski, zwłaszcza w aspekcie poprawy jakości powietrza.

Jednym z najskuteczniejszym narzędziem do walki o czyste powietrze, jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie do instalacji OZE jest możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Działanie 4.1 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Do otrzymania dofinansowania z RPO WM 2014–2020 wybrano 8 projektów, dla których łączna kwota wsparcia wyniosła 192 477 149,29 zł. Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury. W rezultacie działania te mają na celu wzrost produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

W ramach Poddziałania 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w Małopolsce na zakończenie projektu powstanie ponad 40 tys. instalacji OZE, w tym:

  • 20 769 instalacji (o łącznej mocy 60,77 MWt) wytwarzających energię cieplną z OZE,
  • 19 913 instalacji (o łącznej mocy 42,52 MWe) wytwarzających energię elektryczną z OZE.

Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE

W związku planowanymi naborami na wybór wykonawców instalacji OZE zaistniała potrzeba opracowania uniwersalnych wymagań w zakresie specyfikacji technicznych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Liderów projektów wybranych do otrzymania dofinansowania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę).

Wytyczne opracowali specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej oraz GLOBEnergią.

grafika

Przygotowane opracowanie mają na celu uhierarchizowanie zapisów, jakie powinny się znaleźć w opisach przedmiotu zamówienia w zakresie specyfikacji technicznej urządzeń.

W związku z tym, wszystkie wymagania opisano przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odniesieniu do planowanych instalacji OZE niezależnie od ich typu ważne jest właściwe przeprowadzenie fazy projektowo–przygotowawczej, która umożliwia właściwe określenie zapotrzebowania na energię, dobór odpowiedniej technologii oraz mocy stosowanych urządzeń. Dokładne określenie oczekiwanych parametrów i warunków pracy instalacji oraz zapotrzebowania na energię, pozwala na taki jej dobór, aby efektywnie wykorzystać pozyskaną energię ze źródeł odnawialnych.

Dlatego przygotowane opracowanie podzielono na trzy części:

  • w pierwszej – przedstawiono charakterystykę każdej z omawianych technologii OZE tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę;
  • drugiej – zestawiono wymagania w zakresie specyfikacji technicznej urządzeń oraz typowe błędy pojawiające się w przygotowywanych specyfikacjach technicznych;
  • trzeciej – dodatkowo przygotowano przykładowe specyfikacje techniczne dla wszystkich gałęzi OZE.

Pełna wersja opracowania jest do pobrania w załączniku poniżej.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).