5. KrwioBIEG – biegiem po czyste powietrze!

Biegamy i wspieramy honorowe krwiodawstwo

Piąta edycja „KrwioBIEG-u”, odbędzie się 6 października 2018 r. w Krakowie. Organizatorem biegu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast Województwo Małopolskie jest Partnerem Głównym wydarzenia. Bieg skierowany jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów jak i dla każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa. Celem imprezy jest także zwiększenie świadomości, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

O biegu

W ramach wydarzenia planowane są trzy kategorie biegowe: bieg zasadniczy (do wyboru 5 km lub 10 km), biegi dla dzieci (500 m i 1000 m) i marszobieg z kijkami nordic walking (5 km). Start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Bulwaru Czerwińskiego w Krakowie, w pobliżu pomnika psa Dżoka nieopodal Wawelu i Mostu Grunwaldzkiego.

Program     Zapisy na bieg     Lista uczestników

 

Biegiem po czyste powietrze!

KrwioBIEG będzie trzecią imprezą biegową w 2018 roku wchodzącą w skład biegów czystego powietrza rozgrywanych pod hasłem: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Poprzednimi wydarzeniami były biegi w Zakopanem oraz w Dobczycach. Głównym założeniem KrwioBIEG-u jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu.

 

Zapraszamy do zapisów!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).