Zmiany w Programie Czyste Powietrze od stycznia 2019

czyste powietrze

Ze względu na wprowadzenie do sytemu prawnego ulgi termomodernizacyjnej, stanowiącej uzupełnienie działań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze, w Programie nastąpiły zmiany zasad naliczania wysokości dotacji.  W przypadku, gdy wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach Programu będzie udzielana w mniejszym wymiarze.

Wysokość dofinansowania

Kwota finansowania dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1 000 zł/osobę – dotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1 001 – 1 200 zł/osobę – dotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1 201 – 1 400 zł/osobę – dotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1 401 – 1 600 zł/osobę – dotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do 70%.

Dofinansowanie dla osób korzystających z ulgi termomodernizacyjnej

Intensywność dofinansowania dla wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

 Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania zależy dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku (z zastrzeżeniem wniosków składanych do 30 kwietnia):

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1 000 zł/osobę – dotacja do 67% i pożyczka do 33%,
 • grupa IV: 1 001 – 1 200 zł/osobę – dotacja do 55% i pożyczka do 45%,
 • grupa V: 1 201 – 1 400 zł/osobę – dotacja do 43% i pożyczka do 57%,
 • grupa VI: 1 401 – 1 600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do70%,
 • grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – w zależności od kwoty rocznego dochodu wnioskodawcy:
  •  do 85 529 zł/ rok – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
  •  do 125 528 zł/rok – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
  •  powyżej 125 528 zł/rok – pożyczka do 100 %.

Koszty kwalifikowane

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny. Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony  po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach limitu kosztów, o których mowa powyżej przypadających na cały budynek. W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której dofinansowanie wyniesie nie mniej niż 2% w skali roku. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).

 

Więcej informacji dotyczących zasad Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w punktach informacyjnych Programu.

Więcej o programie Czyste Powietrze:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).