Małopolski projekt zintegrowany LIFE oficjalnie rozpoczęty!

Grafika zastępcza

W obecności władz województwa małopolskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, zaproszonych gości i partnerów, w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się uroczysta inauguracja realizacji projektu zintegrowanego LIFE na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Dzięki determinacji ponad 50 gmin z Małopolski oraz wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, możliwe było uruchomienie projektu, którego celem jest przyspieszenie wdrożenia Programu ochrony powietrza. Do projektu przystępuje także województwo śląskie, dzięki czemu możliwe będzie podejmowanie wspólnych ponadregionalnych działań i inicjatyw.

Christian Strasser z Wydziału ds. programu LIFE przedstawił oczekiwania Komisji Europejskiej wobec projektów zintegrowanych LIFE, które są nowym instrumentem unijnym wdrażania strategii poprawy jakości środowiska. Guido de Wilt z Wydziału ds. Jakości Powietrza Komisji Europejskiej zaprezentował natomiast priorytety unijnej polityki poprawy jakości powietrza, która służy ochronie zdrowia mieszkańców.

Partnerzy z Czech, Słowacji i Belgii podzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie metod oceny jakości powietrza oraz działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawili założenia projektu wsparcia doradczego dla gmin, natomiast Krajowa Agencja Poszanowania Energii zaplanowane działania w ramach Centrum Kompetencji dla Eko-doradców w gminach. Prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy przedstawił zaplanowane w ramach projektu wsparcie prowadzenia kampanii podnoszących świadomość mieszkańców a ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawiony został nadzór nad realizacją Programu ochrony powietrza w Małopolsce. Doświadczenia w zakresie prowadzonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz ich powiązanie z projektem LIFE zaprezentowali przedstawiciele Krakowa, Miechowa i Wadowic.

Prezentacje:

Polityka ochrony powietrza w Unii Europejskiej – Wilhelmus de Wilt, Wydział ds. Powietrza, Dyrektoriat ds. Środowiska, Komisja Europejska (jęz. angielski)

Doświadczenia Republiki Czeskiej w zakresie wdrażania działań na rzecz poprawy stanu powietrza – Vendula Breburdová, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej (jęz. angielski)

Założenia projektu zintegrowanego LIFE IP Małopolska – Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Priorytetowe działania rzecz poprawy jakości powietrza na Słowacji i planowane działania w ramach projektu – Jana Krajčovičová, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny w Bratysławie (jęz. angielski)

Rola i zadania instytutu VITO w projekcie – Clemens Mensink, Lisa Blyth, VITO NV z Belgii (jęz. angielski)

Projekt wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE realizowany przez WFOŚiGW w Krakowie – Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nadzór nad realizacją Programu ochrony powietrza – Ryszard Listwan, Zastępca Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Priorytety miasta Krakowa w zakresie poprawy jakości powietrza i zadania w projekcie – Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza

Doświadczenia gminy Miechów w zakresie poprawy jakości powietrza i rola w projekcie – Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa

Doświadczenia gminy Wadowice w zakresie poprawy jakości powietrza i rola w projekcie – Paweł Jodłowski, Gmina Wadowice

Rola i zadania Krajowej Agencji Poszanowania Energii w projekcie – Karolina Loth-Babut, Dyrektor zarządzający KAPE S.A.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).