Projekt pomocy technicznej LIFE EKOMALOPOLSKA

Od 1 grudnia 2019 do 31 maja 2020 r. Województwo Małopolskie wraz z partnerami – Ministerstwem Rozwoju i Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza, realizowało projekt „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii – Pomoc techniczna”. Projekt był współfinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. Celem projektu było przygotowanie pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.

Działania Projektu

  • diagnoza stanu aktualnego na potrzeby przygotowania Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (w zakresie emisji gazów cieplarnianych, instalacji OZE i zużycia energii),
  • opracowanie koncepcji szkoleń z zakresu OZE i efektywności energetycznej dla instalatorów i uczniów szkół technicznych,
  • warsztaty i spotkania z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu (roli powiatów, doradców ds. klimatu, itp.),
  • przygotowanie raportu z badań ilościowych dotyczących świadomości społecznej w zakresie problemów zmian klimatu,
  • przegląd realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, których wyniki i doświadczenia mogą być wykorzystane w projekcie zintegrowanym LIFE EKOMALOPOLSKA,  
  • przygotowanie i zgłoszenie do Komisji Europejskiej pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Budżet Projektu

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych, a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).