Mobility Week w Bochni

16-22 września w Bochni odbył się szereg wydarzeń jakie przygotowane zostały w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018 (Mobility Week).

Obchodzony od 2002 r. we wrześniu ETZT jest zachętą skierowaną do mieszkańców, aby zmienili swoje przyzwyczajenia i zaczęli korzystać z alternatywnych, ekologicznych środków transportu.

Przez ostatni tydzień osoby, które dotarły na rowerach do wybranych miejsc mogły napić się pysznej kawy, a miłośnicy gier mogli wziąć udział w grze terenowej opartej o aplikację Pokémon Go i zdobyć nagrody za wytrwałość, które wręczył im na rynku Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni.

Zajęcia w szkole

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni  odbyły się zajęcia poświęcone ochronie powietrza poprzez korzystanie z ekologicznych środków transportu. W zajęciach z Ekodoradcą Urzędu Miasta Bochnia uczestniczyło 42 uczniów klas III. Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz jego wpływu na nasze zdrowie i codzienne samopoczucie. Ekodoradca zachęcał najmłodszych, by mądrze i świadomie wybierali takie formy transportu, które są najbardziej ekologiczne i niskoemisyjne.

Strefa wypoczynku na zamkniętej ulicy

21-22 września plac św. Kingi zamienił się w strefę aktywności i wypoczynku. Mieszkańcy mogli przekonać się jak może wyglądać ulica miejska bez ruchu samochodowego. Na wyłączonym z ruchu odcinku ustawione zostały „zielone zaułki” wyposażone w żywe rośliny, leżaki i ławki oraz specjalną wykładzinę, przypominającą trawnik. Miejsce to umożliwiło przechodniom chwilę relaksu i odpoczynku. W tym czasie odbywały się też zajęcia dla wszystkich mieszkańców Bochni.

Warsztaty ekologiczne

Na zamkniętej dla ruchu ulicy odbyły się warsztaty ekologiczne z ekodoradcą dla uczniów szkół średnich. W warsztatach wzięły udział dwie grupy uczniów. Pierwsza z nich to grupa 8 uczniów klasy II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, druga to grupa 14 uczniów klas II Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni. W pierwszej części warsztatów odbyła się rozmowa na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii. Zostały omówione poszczególne źródła energii odnawialnej oraz instalacje służące do ich wykorzystania tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, wiatraki, instalacje geotermalne. W drugiej części warsztatów uczniowie zajęli się opracowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla Bochni oraz możliwości wykorzystania OZE . Na zakończenie zajęć Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Tomasz Ryncarz przedstawił założenia tegorocznej edycji ETZT oraz omówił korzyści wynikające z korzystania z komunikacji zbiorowej, grupowych przejazdów czy poruszania się po mieście rowerem.

Finał Mobility Week na rynku

W przypadający w sobotę 22 września Światowy Dzień Bez Samochodu komunikacja miejska BZK kursowała za darmo. Również w ten dzień na Rynku zainstalowane zostało miasteczko ruchu rowerowego, a w tzw. OZE Busie można było uzyskać informacje o ekologicznych sposobach ogrzewania domów.

[easy_image_gallery gallery=”870″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).