Nagrodzono najlepszych w konkursie „Zadbajmy o powietrze”

6

25 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński wręczył nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu pn. „Zadbajmy o powietrze”.

Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu o tematyce ekologicznej z motywem Bochni, przedstawiającego działania, które należy wykonać, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Alicja Stokłosa
II miejsce – Tomasz Jarosiński
III miejsce – Antoni Nawrocki

Wyróżnienia:
Franciszek Czekaj
Julia Dutkiewicz
Małgorzata Mazanek

Nagroda pocieszenia:
Oliwia Schroeder

Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, a dodatkowo najlepsze plakaty zostaną wydrukowane i rozwieszone na terenie miasta Bochnia.

I-miejsce-Alicja-Stokłosa
I miejsce – Alicja Stokłosa
II-miejsce-Tomasz-Jarosiński
II miejsce – Tomasz Jarosiński
III-miejsce-Antoni-Nawrocki
III miejsce – Antoni Nawrocki
wyróżnienie-Franciszek-Czekaj
wyróżnienie – Franciszek Czekaj
wyróżnienie-Julia-Dutkiewicz
wyróżnienie – Julia Dutkiewicz
wyróżnienie-Małgorzata-Mazanek
wyróżnienie – Małgorzata Mazanek
nagroda-pocieszenia-Oliwia-Schroeder 1
nagroda pocieszenia – Oliwia Schroeder
nagroda-pocieszenia-Oliwia-Schroeder 2
nagroda pocieszenia – Oliwia Schroeder

Konkurs zorganizowany został z okazji Europejskiego Zielonego Tygodnia 2021 w ramach akcji edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).