Oczyszczacze powietrza w bocheńskich przedszkolach

W dniach 9-12 października br. odbył się cykl spotkań w bocheńskich przedszkolach w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie od września 2018 do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza powietrza wyraziło prawie 1 800 placówek z obszaru całego województwa.

Akcja edukacyjna ekodoradcy

Warunkiem otrzymania urządzenia jest zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci i rodziców dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Podczas zajęć z Ekodoradcą Urzędu Miasta Bochnia dzieci dowiedziały się skąd bierze się smog i jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasze zdrowie. Dzieci wiedziały, że palenie śmieci jest szkodliwe,  a podczas zajęć każdy maluch miał okazję wrzucić je do odpowiedniego worka zgodnie z systemem segregacji śmieci. W luźnej i bardzo żywnej dyskusji, dzieci opowiadały jak możemy wspólnie dbać o czyste powietrze, co robić gdy powietrze jest „brudne” i do czego służą oczyszczacze powietrza. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały karty pracy, które pomogą im utrwalić zdobytą wiedzę oraz odznaki „Strażnika czystego powietrza”.

Gdzie trafiły oczyszczacze powietrza?

Zajęcia zorganizowane zostały w placówkach, do których trafiły oczyszczacze powietrza tj.:

  • Miejskim Przedszkolu nr 2 w Bochni
  • Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni
  • Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni
  • Miejskim Przedszkolu nr 5 w Bochni
  • Miejskim Przedszkolu nr 6 w Bochni
  • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni

Urządzenia zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

[easy_image_gallery gallery=”157″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).