„Pechowa” Bocheńska Scena Letnia i piknik TAURON rozgrzewamy

Bocheńska Scena Letnia

W dniu 13 lipca w Parku Rodzinnym Uzbornia odbyła się pierwsza odsłona tegorocznej Bocheńskiej Sceny Letniej. Tematem przewodnim wydarzenia był pech i związane z nim przesądy.

Przed inauguracją Bocheńskiej Sceny Letniej odbył się ekologicznie rozgrzewający piknik z firmą TAURON. Od godz. 14:00 na placu przy Amfiteatrze wszyscy chętni „więksi i mniejsi” mieszkańcy Bochni i okolic mogli uczestniczyć w zabawach i konkursach z nagrodami. Była wata cukrowa bez ograniczeń dla każdego, fotobudka, w której można było zrobić sobie zdjęcie w koszulce z własnoręcznie przygotowanym „nadrukiem”. Podczas gdy najmłodsi świetnie się bawili z animatorami, ich opiekunowie korzystali z porad ekspertów firmy TAURON oraz Ekodoradcy Urzędu Miasta Bochnia.

Na stoisku Ekodoradcy można było zapoznać się z najważniejszymi zapisami Uchwały antysmogowej dla Małopolski, dowiedzieć się więcej na temat dostępnych dotacji do wymiany starych kotłów węglowych czy montażu instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dzieci i młodzież grając w grę planszową mogły lepiej poznać odnawialne źródła energii i usłyszeć o wielu ciekawostkach z nimi związanych. Najmłodsi poprzez książeczkę przygotowaną przez Zabierzowski Alarm Smogowy, mogli poznać czym jest smog, skąd się bierze i jak wpływa na nasze zdrowie. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał przypinkę „Strażnik czystego powietrza”, aby przypominała że jakość powietrza, którym oddychamy zależy przede wszystkim od nas.

Punktem kulminacyjnym piątkowego wieczoru był występ iluzjonisty Piotra Szumnego, który na deskach amfiteatru zaprezentował liczne sztuczki wprawiające publiczność w zachwyt, zdumienie, a niejednokrotnie mrożące krew w żyłach.

[easy_image_gallery gallery=”597″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).