Przeglądy termowizyjne budynków mieszkalnych w Bochni

Termowizja w Bochni

W dniach 4 – 15 lutego br. ekodoradca wykonywał przeglądy termowizyjne budynków na terenie Bochni. Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest aby, było go jak najmniej. Zużyjemy wtedy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki. Badania kamerą termowizyjną pomogły ocenić stan izolacji termicznej oraz szczelność stolarki budowlanej w 38 budynkach mieszkalnych na terenie Bochni.

Zasady funkcjonowania termowizji

Termowizja to bezkontaktowa ocena rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Polega na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 Kelvinów = -273,15oC). Promieniowanie podczerwone jest przetwarzane przez kamerę termowizyjną na kolorową mapę temperatur zwana termogramem. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody.

Przeprowadzanie pomiarów termowizyjnych

Zewnętrzne badania termowizyjne budynków należy przeprowadzać w następujących warunkach:

  • różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną powinna być minimum 15K,
  • pomiary należy przeprowadzać w warunkach braku oświetlenia słonecznego (przed wschodem słońca lub po jego zachodzie bądź w dzień pochmurny),
  • nie należy przeprowadzać badań termowizyjnych na zewnątrz jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest gęsta mgła,
  • ściany powinny być suche,
  • budynek powinien być stabilnie nagrzany (wybrać okres ustabilizowanej temperatury zewnętrznej),
  • nie należy otwierać okien podczas badania,
  • należy unikać ostrych kątów wykonywania zdjęć termowizyjnych.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).