Rodzinna Niedziela z NGO

55

14 lipca w Parku Rodzinnym Uzbornia odbył się doroczny piknik z Organizacjami Pozarządowymi „Rodzinna Niedziela z NGO”.

Na teren pikniku zaparkował „Autobus Energetyczny”. Chętni mogli dowiedzieć się od ekspertów o korzyściach i możliwościach stosowania odnawialnych źródeł energii. Można było zobaczyć także działanie pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów, itp. Eksperci wyjaśniali kwestie związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Wśród atrakcji pikniku znalazły się m. in.: zawody strzeleckie, konkurs rzutów lotkami do tarczy, quiz historyczny o Bochni, konkursy i krzyżówki literackie, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe oraz degustacje połączone z możliwością wymiany przepisów kulinarnych.

Można było spotkać się także ze „strażnikiem Wojtusiem”, który edukował nt. bezpiecznego zachowania oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wśród wystawców nie zabrakło również stoiska z grami planszowymi dotyczącymi prawidłowej segregacji odpadów.

Niewątpliwą atrakcją i nowością pikniku była możliwość adopcji bezdomnych zwierząt (psów i kotów).

Milusińscy otrzymywali drobne upominki i słodkie niespodzianki, a zwycięzcy konkursów i zawodów – nagrody ufundowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta.

Organizacje Pozarządowe i podmioty biorące udział w Pikniku:

 • Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” wspólnie z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
 • Oddział Rejonowy PCK w Bochni
 • Bocheński SANEPID
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Bochni
 • Dzienny Dom „Senior-WIGOR
 • Pracownia RERUM
 • Fundacja Stasioły z Krakowa
 • Stowarzyszenie „OCHRONKA DOM-SERCE-LUDZIE”
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Bochni
 • Stowarzyszenie Razem Łatwiej z Chrostowej
 • Fundacja ZIKO dla Zdrowia
 • Bocheńska Straż Miejska
 • Stowarzyszenie „Bochnianie Bezdomniakom”
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bochni
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień”
 • PTTK Oddział w Bochni
 • Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia
 • Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).