Bystra Sidzina promuje proekologiczne nawyki

Bystra sidzina nakładka

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze, w Gminie Bystra-Sidzina organizowanych było wiele akcji edukacyjnych, zwiększających świadomość mieszkańców na temat dbania o czyste powietrze oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z jego zanieczyszczenia. Organizowano spotkania w szkołach i na świetlicach środowiskowych. Rozdawano ulotki informacyjne oraz przeprowadzano kontrole palenisk. Wśród najciekawszych spotkań/wydarzeń należy wymienić:

Piknik ekologiczny w Rabce-Zdrój

8 września 2018r. w Rabczańskim Amfiteatrze został przygotowany piknik ekologiczny, którego organizatorami byli Gmina Bystra-Sidzina, Miasto Rabka-Zdrój oraz Gmina Spytkowice. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych kotłów grzewczych, poznania zasad ich działania, skalkulowania kosztów oraz uzyskania fachowej porady instalatorów. W pokazie udział wzięli wiodący producenci kotłów na polskim rynku. Ponadto udostępniono możliwość poznania zasad działania instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych a także pomp ciepła. Wśród prezentowanych produktów były również samochody elektryczne i oczyszczacze powietrza. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób.

Konkurs ,,Eko-Bajka”

We wrześniu 2018 r. zorganizowano konkurs literacki ,,Eko-Bajka”. Tematyka prac konkursowych miała nawiązywać do poprawy jakości powietrza. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na fakt, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska w którym żyjemy. W 2019 r zorganizowano II edycję konkursu ,,Eko-Bajka”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Piknik ekologiczny

5 maja 2019 r. przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Sidzinie oraz OSP w Sidzinie zorganizowano piknik św. Floriana. Zagadnieniami przewodnimi pikniku była ekologia i bezpieczeństwo. Tematykę ekologiczną promował między innymi spektakl „Rajska wyspa”, przestrzegający przed degradacją środowiska naturalnego. W ramach atrakcji można było również zapoznać się z pracą policjantów i strażaków. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe oraz sadzonki drzew: lipy, jarzębiny i wierzby.

Patrycja Zadora, Ekodoradczyni z Urzędu Gminy Bystra-Sidzina:

Realizując program LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze chcemy zmieniać złe nawyki oraz promować proekologiczne postawy wśród mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina. Wspólnymi siłami możemy zrobić wiele, aby stan naszego środowiska uległ znacznej poprawie.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Bystra Sidzina:

bystra sidzina infografika

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).