Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020 w Gminie Chrzanów

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Jego celem jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

A Czym jest ETZT?

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu  takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom

W związku z tym od 16 do 22 września br. odbędzie się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu.

16 – 22.09.2020 – Adopcja roślin

W plenerze przed biblioteką lub w bibliotece odbędzie się Adopcja roślin. Zapraszamy do przyniesienia swoich kwiatów doniczkowych i oddania ich innym. Do wszelkiej wymiany, zamiany.

16 – 22.09.2020 Bookcrossing – książka w podróży

Bookcrossing – książka w podróży. Z cyklu „Biblioteka na dwóch kółkach” uruchomiamy mobilną rowerową czytelnię w celu promocji literatury ekologicznej.

18.09.2020 – Debata zrównoważona

O godzinie 17:30 odbędzie się Debata zrównoważona  –  streaming live.

Spotkanie z Joanną Erbel, autorką książki „Poza własnością: w stronę udanej polityki mieszkaniowej”,  Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2020.

20.09.2020 – VIII Rajd Chrzanowskich Cyklistów

O godz. 10:00 odbędzie się VIII Rajd Chrzanowskich Cyklistów zakończony piknikiem bibliotecznym Biblioteka na dwóch kółkach.

W tym roku podczas rajdu pokonany zostanie dystans 18,5 km.

Start o godz. 10:00 pod biblioteką. Koniec o godz. 12:00 przy Szkole Podstawowej w Luszowicach, przy ul. S. Przybyszewskiego 6.

Zapisy tylko online od 1.09.2020 do 17.09.2020. Limit uczestników: 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się online tutaj.

Regulamin wraz z kartą uczestnictwa oraz zgodą prawnego opiekuna na udział niepełnoletniego uczestnika znajdziesz tutaj.

Trasę rajdu znajdziesz tutaj.

Podczas pikniku odbędą się warsztaty plastyczne Na rower wsiadam swój i cały świat jest mój.

22.09.2020 – Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia. Tego dnia w Chrzanowie wyznaczane są strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

Właściciele samochodów, na podstawie dowodu rejestracyjnego i dowodu tożsamości, będą mogli w tym dniu korzystać z darmowego przejazdu środkami transportu miejskiego organizowanego przez ZKKM.


Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).