Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Walka superbohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”

Walka superbohatera ze smogiem

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Walka superbohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” odbyło się 12 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach konkursu wpłynęło niemal 100 prac w postaci komiksu obrazującego walkę wymyślonego superbohatera z zanieczyszczeniami powietrza w naszej gminie w trzech kategoriach wiekowych: I-III klasa szkoły podstawowej, IV-VI klasa szkoły podstawowej oraz VII klasa szkoły podstawowej wraz z klasami II i III gimnazjum. Wszystkie zostały poddane wnikliwej ocenie w trzech kryteriach (zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność) przez jury konkursowe w składzie: Lidia Krawczyk – Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych i Obywatelskich, Witold Reczek – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Szymon Lichorobiec – Eko – doradca oraz Jakub Stafii – stażysta Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Po podsumowaniu wyników Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko – doradcą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Szymonem Lichorobcem wręczyli dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz szeregu wyróżnionych prac. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny upominek oraz pisemne podziękowanie za udział.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA: I-III klasa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1 MIEJSCE: Jakub Marszałek – klasa III „d”

2 MIEJSCE: Julia Światłowska – klasa III „c”

3 MIEJSCE: Aleksandra Światłowska – klasa III „c”

Wszyscy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Wyróżnienia:

Maksymilian Ostręga – klasa III „a”, Justyna Rokocz – klasa III „a”, Sara Grzeszczyk – klasa III „b”, Ignacy Motyka – klasa III „c”, Martyna Bochenek – klasa III „c”, Emilia Lustofin – klasa III „d”, Kamila Kmieć – klasa III „d”, Dawid Kędzior – klasa III „d” (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Weronika Lustofin – klasa I „a”, Filip Burzec – klasa I „a”, Piotr Czapiga – klasa I „a”, Wiktoria Kopeć – klasa I „a”, Gabriela Laskowska – klasa I „a” (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Norbert Schab – klasa III (Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce)

Julia Wojtas – klasa II (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej)

Gabriela Ptak – klasa III, Szymon Prząda – klasa III (Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej)

KATEGORIA: IV-VI klasa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1 MIEJSCE: Kinga Nowak – klasa V (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej)

2 MIEJSCE: Bartosz Sak – klasa IV „a” (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

3 MIEJSCE: Wiktoria Mikuła – klasa IV (Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej)

Wyróżnienia:

Aleksandra Janik – klasa V „a” (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Kamil Bąba – klasa IV „a”, Paweł Miodowski – klasa IV „a”, Mateusz Skrzek – klasa IV „a”, Tomasz Skrzyniarz – klasa IV „a” (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Patrycja Węc – klasa IV, Wiktoria Rokocz – klasa V (Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce)

Gabriela Kmieć – klasa V, Martyna Początek – klasa V, Konrad Wybraniec – klasa IV, Wiktor Wybraniec – klasa VI (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej)

Emilia Panek – klasa IV (Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej)

Mariola Jeż – klasa V (Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach)

Natalia Banaś – klasa V, Klaudia Kogut – klasa V (Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim)

KATEGORIA: VII klasa SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II-III klasa GIMNAZJUM

1 MIEJSCE: Angelika Kot – klasa III „c” gimnazjum (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

2 MIEJSCE: Daria Toczek – klasa VII (Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim)

3 MIEJSCE: Magdalena Skrzyniarz – klasa III „b” – klasa III „b” gimnazjum (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Wyróżnienia:

Agata Forgiel – klasa II „b” gimnazjum, Kamil Wajda – klasa II „c” gimnazjum (Publiczna Szkoła Podstawowa nr  2 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Zuzanna Wajda – klasa III „b” gimnazjum, Justyna Mackiewicz – klasa III „c” gimnazjum, Agnieszka Kogut – klasa III „c” gimnazjum (Publiczna Szkoła Podstawowa nr  3 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Kinga Wybraniec – klasa VII, Andrzej Michalczak – klasa VII (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej)

Klaudia Sztylet – klasa VII (Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszów Wielkim)

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i wykonanie estetycznych i przemyślanych prac. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia Dąbrowian na problemy wynikające z funkcjonowania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem oraz wskazanie sposobów poprawy jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, co bez wątpienia się udało.

[easy_image_gallery gallery=”500″]

Konkurs plastyczny został zrealizowany w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).