Konkurs „Świąteczna EKO-kartka”

Praca Magdaleny z Słupca - I miejsce w grupie młodszej

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia rozstrzygnięto w Gminie Szczucin konkurs na świąteczną EKO-kartkę.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie kartki świątecznej nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z regulaminem konkursu większą część kartki powinny stanowić surowce ekologiczne oraz materiały podlegające recyklingowi.

O ile definicja recyklingu jest znana większości osób choć trochę dbających o ochronę powietrza o tyle upcykling jest pojęciem mniej powszechnym – mówi ekodoradca ze Szczucina.

W przeciwieństwie do recyklingu, upcycling można uprawiać samemu bez żadnych specjalnych technologii. Przykładem upcyklingu są meble wykonane z palet lub kwietniki ze zużytych opon. Może też nim być kartka świąteczna wykonana z użyciem starej gazety. Spośród 52 nadesłanych zgłoszeń – wykonanych w idei upcyklingu – nagrodzono łącznie sześć prac w dwóch kategoriach wiekowych:

 • grupa młodsza – klasy I-III
 • grupa starsza – klasy IV-VIII

Komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę nie tylko pomysłowość i ilość użytych surowców wtórnych ale także stopień trudności wykonania oraz formę estetyczną pracy. Do wykonania zwycięskich prac uczniowie używali między innymi:

 • folię bąbelkową,
 • nakrętki do butelek,
 • tekturę falistą,
 • guziki,
 • sznurówki,
 • włóczkę,
 • szyszki,
 • skrawki materiałów i gazet oraz inne materiały pomocnicze.

Zastępca Burmistrza Szczucina wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Zwycięzcy konkursu otrzymali także EKO BOX zawierający:

 • pojemnik na zużyte baterie z testerem poziomu naładowania baterii,
 • zgniatarkę butelek PET,
 • auto-bag czyli mobilny kosz samochodowy oraz edukacyjne zeszyty zadań i komiksy.
Praca Marty z Słupca - II miejsce w grupie młodszej
Praca Marty z Słupca – II miejsce w grupie młodszej
Praca Magdaleny z Słupca - I miejsce w grupie młodszej
Magdalena z Słupca – I miejsce grupa młodsza
Praca Karoliny z Świdrówki - I miejsce grupa starsza
Praca Karoliny ze Świdrówki – I miejsce grupa starsza
Praca Kacpra ze Szczucina - III miejsce w grupie młodszej
Kacper ze Szczucina – III miejsce w grupie młodszej
Praca Emilii z Borek - II miejsce grupa starsza
Praca Emilii z Borek – II miejsce grupa starsza
Praca Bartosza z Słupca - III miejsce grupa starsza
Bartosz z Słupca – III miejsce grupa starsza

Konkurs zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).