Zielony Tydzień z ekodoradcą w gminie Szczucin!

W szkole

Podczas zajęć w szkole podstawowej ekodoradca rozmawiał z uczniami na tematy związane z powietrzem: po co jest nam potrzebne, dlaczego czasem jest zanieczyszczone, co zanieczyszcza nasze powietrze, co my możemy zrobić, żeby powietrze w naszej okolicy było czyste? Uczniowie pracowali na kartach pracy: rozszyfrowywali tekst o smogu, rozwiązywali krzyżówki i rebusy.

W plenerze

W trakcie rodzinnego pikniku dzieci licznie uczestniczyły w rozgrywkach na wielkoformatowej grze o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Gra w atrakcyjny i zabawny dla dzieci sposób prezentuje zagadnienia, które mają wpływ na stan naszego środowiska. W grze przeważają pola do skakania oraz pola pytające, które – w formie krótkich zagadek – mają na celu edukację najmłodszych mieszkańców Gminy Szczucin. Zamiast straty kolejki gracze wykonywali proste ćwiczenia fizyczne po to, żeby szybko wrócić do gry.

W przedszkolu

Na spotkaniach w przedszkolach ekodoradca nawiązywał do przeprowadzonej w kwietniu akcji „Posprzątaj z nam Małopolskę” i problemu pozostawiania śmieci w lesie. Przedszkolaki na chwilę stały się bohaterami opowiadania. Oceniały postępowanie dzieci, które po pikniku na leśnej polanie pozostawiły po sobie puste opakowania.

Podczas spotkań z uczniami i przedszkolakami zawsze staram się tak przeprowadzić zajęcia, żeby zaangażować dzieci w zabawy edukacyjne. Pozwala to na zdobywanie wiedzy w  atrakcyjny sposób. Dzięki temu dzieci uczą się nieświadomie i bez większego wysiłku

– mówi ekodoradca ze Szczucina.

Na zakończenie zajęć młodsi uczestnicy otrzymywali tematyczne kolorowanki nawiązujące do architektury Gminy Szczucin. Dla starszych dzieci przygotowano natomiast edukacyjne zeszyty zadań.

Młodzi mieszkańcy gminy Szczucin bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Tematy związane z ochroną powietrza są im znane. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są świetnymi obserwatorami przyrody. Zauważają negatywne działania innych w swoim otoczeniu. Wykorzystując to zainteresowanie staramy się przekonać dzieci, że  działania każdego człowieka mają realny wpływ na stan środowiska.

Zajęcia zrealizowano  w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.  

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).