Gmina Ryglice w walce o czyste powietrze

Zakres realizowanych na terenie Gminy Ryglice działań w II fazie projektu LIFE jest bardzo szeroki. Od działań czysto praktycznych typu koordynacja projektów na wymianę kotłów w domach mieszkańców, prowadzone kontrole palenisk w prywatnych domach czy wprowadzanie danych do bazy inwentaryzacji kotłów po działania miękkie takie jak edukacja.

Edukacja mieszkańców

Edukacja mieszkańców w Gminie Ryglice skupiła się przede wszystkim na najmłodszych mieszkańcach. Udowodniono, że czynnikiem różniącym naukę dorosłych od dzieci jest emocjonalne nastawienie. Dla maluchów motywacja wewnętrzna do zdobywania wiedzy i poznawania świata jest tak duża, że są pozytywnie nastawione do każdej informacji jaka do nich trafia. Co więcej, ich silna motywacja sprawia, iż nie odczuwają wysiłku wkładanego w naukę czy koncentrację na zadaniu. Edukacja kształtuje przyszłą postawę młodego człowieka, co zwłaszcza w kwestii środowiskowej ma bardzo duże znaczenie.

W związku z tym Ekodoradca prowadzi działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych. Każdego roku organizowane są dla uczniów konkursy związane z dbaniem o czyste powietrze.

Ekostrefa – ochrona powietrza

Co roku organizowane są dwie EKOSTREFY. Podczas dużych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy otwierano namiot ekodoradcy nazwany EKOSTREFĄ. Cieszył się on zawsze ogromnym zainteresowaniem, z uwagi na fakt, że w jednym miejscu możliwe było uzyskanie kompleksowych informacji związanych z ochroną powietrza. Przekazywano wiedzę o tym, co we wskazanym zakresie dzieje się w Gminie Ryglice: możliwościach uzyskania dofinansowania na działania proekologiczne, wymianę kotłów i budowę instalacji ze źródeł odnawialnych. Udzielano informacji o innych programach, w ramach których mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia finansowego na działania związane z ochroną powietrza. Tu najwięcej pytań i emocji budził program Czyste Powietrze, następnie Mój Prąd. Mieszkańcy bardzo często pytali również o przepisy związane z realizacją zapisów Uchwały antysmogowej dla małopolski. Niezawodnie przy stoisku ekodoradcy duży tłum stanowili najmłodsi uczestnicy, dla których przygotowywano zawsze ciekawe atrakcje. Można było rozwiązywać rebusy, krzyżówki, wykreślanki, a obserwując bańki mydlane uzyskać podstawową wiedzę o powietrzu.

Spotkanie edukacyjne z dziećmi

Zdaniem ekodoradcy bardzo ciekawą część jego pracy stanowią zawsze spotkania edukacyjne z dziećmi. Wyróżnia się podziw z jakim najmłodsi chłoną wiedzę, jak duże jest ich zainteresowanie i troska o przyrodę. Najmłodsi żywo reagują na problemy związane z niszczeniem zasobów naszej ziemi. Daje to pewność, że będą podejmować próby przekazania wiedzy starszym mieszkańcom naszej gminy i jako już dorośli ludzie będą świadomymi ekologicznie obywatelami.

Dofinansowania do ochrony powietrza

Burmistrz Ryglic podkreśla, że największym osiągnięciem projektu LIFE są działania twarde ekodoradcy:

  • pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubczy w technologii pasywnej,
  • pozyskanie dofinansowania na budowę drugiej takiej sali w miejscowości Bistuszowa (budowa rozpocznie się w roku 2020),
  • wymiana kotłów w kilku innych inwestycjach oraz koordynacja tych projektów.

Burmistrz podkreśla dodatkowo, że walka o czyste powietrze jest priorytetem w Gminie Ryglice.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Ryglice:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).