Gorlice – Ekodoradca w Przedszkolu nr 8

Ekodoradca Gorlice

W dniu 13.04.2018 Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Gorlicach – Kamila Pakuła uczestniczyła w spotkaniu z pięciolatkami z Miejskiego Przedszkola nr 8.

 Jakość powietrza, smog i Miś Noti Łanek

W ramach zajęć 16 przedszkolaków poznało zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza. Obejrzało bajkę ekologiczną pt. „Ekologiczny Dom”, którego bohaterami są rodziny Brudasińskich i Ekomalińskich. Dzieci formułowały bardzo trafne spostrzeżenia dotyczące jakości powietrza w zimie i w lecie.

Co więcej, w minionym tygodniu, przedszkole odwiedził mały pluszowy miś Noti Łanek. Jego odwiedziny odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Podróże MISIOłanków”. Ta czteroosobowa rodzinka podróżuje po całej Polsce i odwiedza przedszkola, ucząc jak żyć zdrowo i bezpiecznie. Spotkanie Ekodoradcy było podsumowaniem akcji „Podróże MISIOłanków”.

EkoBajka, czyli przygoda z Wróżką Florą

W ramach działań Programu zintegrowanego LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, powstały EkoBajki „Przygoda z wróżką Florą”, które Ekodoradczyni wręczyła wręczono każdemu przedszkolakowi. W ramach projektu LIFE powstała także „tablica smogowa” pokazująca jakość powietrza w Gorlicach. Tablica została wręczona Pani Kierownik Miejskiego Przedszkola nr 8 – Pani Marii Przetacznik i wkrótce zawiśnie w widocznym dla dzieci i ich rodziców miejscu.

Zarówno bajki „Przygoda z wróżką Florą” jak i „tablice smogowe” zostaną w najbliższym czasie dostarczone do każdego z Miejskich Zespołów Szkół (dla uczniów klas szkół podstawowych, klas 1-3) i przedszkoli na terenie Miasta Gorlice.

[easy_image_gallery gallery=”703″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).