Tydzień Ziemi w Gorlicach

Tydzień Ziemi w Gorlicach

„Let’s clean up Europe” czyli „sprzątnijmy Europę”

Akcja „Let’s clean up Europe”, w ramach Tygodnia Ziemi w Gorlicach, w dniach  23-27 kwietnia była wielkim sukcesem. Młodzież i dzieci z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach bardzo aktywnie włączyły się w sprzątanie zakamarków w centrum miasta. Kilku grupom towarzyszył Ekodoradca i naprawdę – była pod wrażeniem!

Przedstawiciele szkół odebrali początkiem tygodnia zestaw worków, rękawiczek oraz „instrukcję segregacji odpadów” – żeby zebrane odpady poddać recyklingowi!

W akcji sprzątania udział wzięły także przyszkolne organizacje Ligi Ochrony Przyrody (MZS 4 i MZS 5).
Łącznie w akcji sprzątania Gorlic wzięło udział niemalże 500 osób!

Sadzimy Dęby Papieskie

W środę o godzinie 9:00 przedstawiciele Miejskich Zespołów Szkół, Ekodoradca, Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz Miasta Gorlice – stawili się na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Parkowej, żeby posadzić przywiezione z Wadowic – Dęby Papieskie 

Zasadzenie dębów miało kilka symboli:

  • Dęby Papieskie w ilości 40 sztuk – na 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na Papieża, które obchodzimy w tym roku,
  • z Wadowic – w ramach dobrej współpracy Gorlic i Wadowic w ramach Miast Progresywnych,
  • w ramach Tygodnia Ziemi – sadzone przez dzieci i młodzież, w celu zwiększania świadomości ekologicznej.

Dołączyliśmy do Zielonego Rekordu Polski

Pogoda sprzyjała wykonywaniu nowych nasadzeń w swoim najbliższym otoczeniu. Fundacja Rozwój zachęcała do sadzenia roślin i ich rejestracji (ze zdjęciami) na stronie dotlenieni.org w ramach Zielonego Rekordu Polski – do którego każdy z nas mógł się przyczynić.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie w Tydzień Ziemi w Gorlicach. W przyszłym roku będzie nas więcej!

  Więcej zdjęć z Tygodnia Ziemi znajduje się w albumie: https://www.facebook.com/media/set/…

[easy_image_gallery gallery=”283″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).