22 września 2019 r. Piknik Rowerowy „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”

20190922 173746A

Czyste Powietrze Wspólna Sprawa

22 września 2019 r. w Czernichowie odbył się Rodzinny Piknik Rowerowy – „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa” zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przez Gminę Czernichów i Firmę StarComp Dariusz Starowicz. Impreza została objęta patronatem medialnym Radia Kraków.

Eko-transport w Czernichowie

Główną ideą rodzinnego pikniku rowerowego była troska o jakość powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystywanie na co dzień innych środków transportu niż samochód. Jednocześnie promowano aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia. Mieszkańcy i goście mieli okazję odkryć walory turystyczne gminy, skorzystać ze ścieżek rowerowych i spróbować lokalnych przysmaków.
Uczestnicy licznie dotarli do Czernichowa ekologicznymi środkami transportu: rowerem, pieszo, hulajnogą, na rolkach czy transportem publicznym. Goście przybyli z różnych zakątków województwa: Krakowa, Skawiny czy Alwerni. Rekordziści przyjechali na piknik aż z Wieliczki, pokonując w tym dniu imponującą trasę 135 km! Na miejscu czekały liczne atrakcje, poczęstunek i wiele upominków propagujących bezpieczne poruszanie się po drogach.

Eko-porady dla mieszkańców

Ekodoradca z gminy Czernichów przybliżył zainteresowanym ideę akcji European Mobility Week, Dnia bez samochodu oraz 25-ej edycji akcji Sprzątanie Świata. Doradzał także w kwestiach dofinansowań do wymiany kotła, ocieplenia budynków, wymiany stolarki. Ponadto, Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”, zrzeszająca sześć podkrakowskich gmin, na swoim stoisku promocyjnym informowała o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych regionu. Mieszkańcy mogli również zapytać o dostępne dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Atrakcje dla młodszych i starszych

Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Czernichowa. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Straży Miejskiej z Krzeszowic na torze rowerowym z elementami ruchu drogowego dzieci sprawdzały swoje umiejętności i wiedzę praktyczną. Najmłodsi strażacy z Czernichowa – Ogniki także wsparli organizację pikniku. Mieszkańcy i goście mogli poczęstować się domowymi wypiekami i lemoniadą, które młodzi strażacy przygotowali ze swoimi rodzicami.

Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w konkursach, za co zostali nagrodzeni upominkami. Czekały na nich też zajęcia plastyczne i malowanie twarzy przez firmę Meluzyna. Dla wszystkich przybyłych zapewniono zdrowy poczęstunek w postaci jabłek przekazanych przez firmę Wiga. Piknik uświetniła również oprawa muzyczna, dmuchańce dla najmłodszych oraz zaplecze gastronomiczne.

Nad bezpieczeństwem przybyłych czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach i strażacy z OSP Czernichów i Czułówek. Dziękujemy im za bezinteresowną pomoc przy organizacji niedzielnej imprezy! Dziękujemy także wszystkim za udział w Pikniku Rowerowym, a Firmie StarComp Dariusz Starowicz za owocną współpracę. Mamy nadzieję, że spotkamy się już za rok.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).