Czernichów w walce ze smogiem!

W czasie trwania II Fazy Projektu LIFE ekodoradca podejmował szereg inicjatyw propagujących ochronę powietrza oraz podnoszących świadomość ekologiczną wśród mieszkańców gminy Czernichów. Organizowane były grupowe spotkania z mieszkańcami oraz indywidualne konsultacje. Ekodoradca prowadził w zakresie ochrony powietrza edukację dzieci w szkołach i przedszkolach. Organizował także pikniki ekologiczne i inne imprezy w idei zasiewania ziarna środowiskowej wiedzy poprzez zabawę.

Dbajmy o środowisko naturalne oraz pamiętajmy aby czerpać z niego tak aby piękno przyrody mogło zachwycać następne pokolenia.
                                     

podkreśla Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów

„Myśl globalnie – działaj lokalnie” (René Jules Dubos). Tymi słowami staram się podpierać wszystkie swoje działania w zakresie ochrony powietrza, ponieważ dobre zachowania jednostki mobilizują kolejne osoby do ekologicznego życia.

mówi Agnieszka Smaga – ekodoradca

Czysta gmina Czernichów – krok do czystej Europy”

Pod tym hasłem w dniach 20, 21 i 28 maja 2018 r. w gminie Czernichów, odbyła się akcja sprzątania. Wpisała się ona w obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia). W akcji wzięli udział mieszkańcy 9 wsi, osoby prywatne, dzieci i dorośli, sportowcy, strażacy i różne organizacje działające w społecznościach lokalnych. Łącznie około 180 osób. Ekodoradca zarejestrował działania na stronie Let’s clean up Europe i sam dając przykład zbierał śmieci w Kamieniu, gdzie do działania przyłączyły się również służby leśne. Efekt akcji to zebrane góry odpadów i refleksja nad stanem środowiska naturalnego.

Wianki Czernichowskie Piknik Ekologiczny

W dniu 1 lipca 2018 r. na błoniach przy Szkole Rolniczej w Czernichowie odbyły się Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej. Wydarzeniu towarzyszył piknik ekologiczny. Ekodoradca wraz z gośćmi z KAPE udzielał porad i informacji na temat ekologicznych źródeł ogrzewania, odnawialnych źródeł energii. Opowiadał o możliwości pozyskania dofinansowywania do wymiany kotłów, przybliżał przepisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Także przedstawiciele firm produkujących, sprzedających i wykonujących usługi instalatorskie branży ciepłowniczej udzielali porad i prezentowali swoje produkty. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” RPOWM 4.4.1 mieszkańcy w zamian za surowce wtórne, które przynieśli, mogli otrzymać sadzonkę lawendy. Pod namiotem ekodoradcy uczestnicy wydarzenia mogli zatrzymać się na chwilę, aby porozmawiać o ochronie powietrza oraz wziąć udział w zabawach plastycznych.

Naukowiej opowieść o powietrzu

W dniach 11 – 12 marca 2019 r. gminę Czernichów odwiedziła wystawa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Projekt ten finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wystawa ma pomóc w zrozumieniu zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych związanych z powietrzem i jego naturą. Ma także pokazywać wpływ zanieczyszczenia powietrza na życie i zdrowie wszystkich organizmów żywych. Do dyspozycji odwiedzających wystawę byli animatorzy, którzy wyjaśniali bardziej skomplikowane tematy. Przez dwa dni wystawę odwiedziła głównie młodzież szkolna wraz z opiekunami. Na sali konferencyjnej urzędu gminy dla dzieci z klas I – III odbyły się pokazy naukowe oraz spotkanie konsultacyjne z nauczycielami. W poniedziałek po południu ekspozycja była otwarta dla indywidualnych mieszkańców gminy. Dzięki temu z oferty Cogiteonu w ciągu 2 dni bezpłatnie skorzystało około 600 osób.

Piknik ekologiczny „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa” 

W dniu 23 czerwca 2019 r. odbył się w Czernichowie piknik ekologiczny „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”. Piknik towarzyszył obchodom święta gminy Czernichów „Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej”.

Celem plenerowej imprezy było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwrócono uwagę na codzienne zachowania i wybory związane między innymi z przestrzeganiem przepisów Uchwały antysmogowej oraz prawidłową gospodarką odpadami. Ekodoradca, konsultanci z WFOŚiGW w Krakowie i KAPE przybliżali mieszkańcom gminy tematy związane z ochroną powietrza. Proponowali ekologiczne rozwiązania, które każdy może zastosować na własnym domu oraz tłumaczyli jak pozyskać dofinansowywania.

W imprezie wzięło udział ok 500 osób, dorosłych i dzieci. Autobus energetyczny z ekspozycją OZE odwiedziło ok. 100 osób.  W zamian za surowce wtórne rozdano 300 sadzonek roślin ogrodowych. Podczas warsztatów dzieci z rodzicami pomalowały 50 szt. toreb materiałowych i wykonały 30 siatek ze starych podkoszulków. Każdy z uczestników mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku, zabrać ze sobą baton z hasłem ekologicznym czy tematyczną ulotkę. W trakcie trwania pikniku odbyło się także uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – Mój Pomysł na Ekologiczną Torbę”

Rodzinny Piknik Rowerowy – „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”

22 września 2019 r. w Czernichowie odbył się Rodzinny Piknik Rowerowy – „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”. Piknik został zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Główną ideą wydarzenia była troska o jakość powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystywanie na co dzień innych środków transportu niż samochód, a co za tym idzie promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Piknik miał także przybliżyć mieszkańcom i gościom walory turystyczne gminy, przedstawić ścieżki rowerowe i promować lokalną gastronomię. Na miejscu czekały na uczestników liczne atrakcje: zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, oprawa muzyczna, dmuchańce, zaplecze gastronomiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Ekodoradca przybliżył zainteresowanym ideę akcji European Mobility Week, dnia bez samochodu oraz 25. już edycji akcji Sprzątanie Świata. Pomagał także w podjęciu trudnych decyzji związanych z ekologicznym stylem życia. Opowiadał o dofinansowaniach do wymiany kotłów i termomodernizacji budynków.

Akcja „Czyste płuca”

Przez pierwsze dwa tygodnie grudnia 2019 roku w Wołowicach przy szkole podstawowej miała miejsce akcja ,,CZYSTE PŁUCA” zorganizowana przez Czernichowski Alarm Smogowy. Celem akcji było zwrócenie uwagi władz i mieszkańców gmin na zanieczyszczenie powietrza i kwestię wymiany tzw. “kopciuchów” w obwarzanku krakowskim. W finale akcji wziął udział wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, wójt gminy Czernichów, przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego oraz mieszkańcy wraz z dziećmi.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Czernichów:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).