Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Czernichów

ETZT plakat

Kolejny raz Gmina Czernichów angażuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Działania prowadzone w ramach ETZT mają na celu propagowanie ekologicznych form transportu takich jak komunikacja zbiorowa, rowerowa czy ruch pieszy. W tym roku pod hasłem „Czyste powietrze wspólna sprawa” 20 września 2020r. zorganizowane zostanie rowerowe zwiedzanie Gminy Czernichów. Gra terenowa polegać będzie na przejeździe rowerowym lub przejściu przez miejsca ciekawe pod względem turystycznym. W 5 punktach będą wydawane pakiety startowe:

  • Parking przy Urzędzie Gminy – firma Starcomp, stanowisko ekodoradcy,
  • Przegini Duchownea (Kajasówka) parking leśny – Lasy Państwowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • Parking przy Szkole Podstawowej w Kamieniu – Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”, „Towarzystwo przyjaciół Kamienia”
  • Wiata rowerowa w Rybnej na ul. Dolnej – Biblioteka Publiczna Czernichów,
  • Wołowice, Wzgórze Krzemiennik – „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice”

 W związku z tym, że głównymi tematami tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu są natura i bioróżnorodność do współpracy zaproszono m.in. pracowników Lasów Państwowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Ponadto ekodoradca w punkcie przy Urzędzie Gminy Czernichów będzie prowadził działania informacyjno-edukacyjne na temat zapisów uchwały antysmogowej oraz możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. O godzinie 12.30 nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Odkrywam Gminę Czernichów na rowerze”.
      

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).