OZE – przedszkolaki wiedzą, że warto!

Kolejne spotkanie z Ekodoradcą w przedszkolu Gminy Czernichów.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Ekodoradczyni Gminy Czernichów, Pani Agnieszka Smaga, po raz kolejny odwiedziła przedszkole samorządowe w Czernichowie. Tematem prezentacji i dyskusji z najmłodszymi były odnawialne źródła energii (OZE) oraz ich znaczenie dla jakości powietrza.

Na początku spotkania Ekodoradczyni przypomniała  zagadnienia  omawiane podczas poprzedniej wizyty, czyli skąd bierze się SMOG oraz jego znaczenie dla zdrowia i życia człowieka, a także roślin i zwierząt. Kolejnym punktem była wspólna zabawa podczas której przedszkolaki przegoniły SMOG – przebijanie burych balonów symbolizujących zanieczyszczenie powietrza dostarczyło wiele emocji. W dalszej części prezentacji zostały omówione zasady działania poszczególnych odnawialnych źródeł energii. Dużym zaskoczeniem dla dzieci był fakt, że energię wiatru czy wody już kilkaset lat temu wykorzystywali nasi przodkowie. Dzieciaki brały czynny udział w dyskusji i chętnie dzieliły się swoją wiedzą na temat OZE.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ekodoradczyni została zaproszona na ekologiczny marsz pod hasłem „Dbajmy o naszą planetę” który zakończy się sadzeniem drzew wokół placu zabaw przy urzędzie gminy.

[easy_image_gallery gallery=”482″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).